بتن الیافی FRC چیست؟ طرح اختلاط، کاربردها و مشخصات انواع بتن الیافدار

بتن الیافی

به منظور بهبود برخی خواص بتن و جلوگیری از مشکلاتی از قبیل ترک خوردن از الیاف در بتن استفاده می‌شود. استفاده از الیاف در بتن بسیار از خواص مقاومتی و دوامی بتن را افزایش می‌دهد. در این مقاله قصد داریم شما را در مورد طرح اختلاط بتن الیافی و مشخصات و کاربرد‌های این نوع بتن آگاه کنیم.

بتن الیافی FRC چیست؟

بتن ساخته شده از سیمان هیدرولیکی، آب، شن و ماسه و الیاف بتن مجزا، بتن الیافی نامیده می‌شود. در بتن‌های الیافی، مانند بتن معمولی، می‌توان از پوزولانها و دیگر افزودنی‌های بتن استفاده کرد. الیاف در شکل‌ها و‌اند ازه‌های متفاوت و از جنس فولاد، خمیری، شیشه و مواد طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وجود، در بیشتر اعضای سازه‌ای و غیر سازه‌ای الیاف فولادی بیشتر از انواع دیگر الیاف استفاده می‌شود.

تاسیسات تصفیه فاضلاب در هوستون(الف)تاسیسات تکمیل شده ، (ب)و(ج) بتن بدون جمع شدگی برای ساخت ایستگاه‌های راکتور ها،زلال سازها،افزودنی‌های قوام آور ،مخازن هضم،وایستگاه‌های پمپاژ
تاسیسات تصفیه فاضلاب در هوستون(الف)تاسیسات تکمیل شده ، (ب)و(ج) بتن بدون جمع شدگی برای ساخت ایستگاه‌های راکتور ها،زلال سازها،افزودنی‌های قوام آور ،مخازن هضم،وایستگاه‌های پمپاژ

بتن معمولی دارای تعداد زیادی ترک‌های مویین است. همان گونه که در مطلب مقاومت بتن تشریح گردید، به دلیل توسعه سریع ترک‌های مویین تحت تنشهای اعمال شده، مقاومت کششی بتن کم است. در ابتدا فرض می‌شد که با به کار بردن الیاف در فواصل نزدیک به یکدیگر، از توسعه ترکهای مویین جلوگیری شده و در نتیجه مقاومتهای کششی و مقاومت خمشی بتن به میزان زیادی افزایش می‌یابد. همچنین الیاف، شروع ترکهای کششی را به تاخیر‌اند اخته و در نتیجه باعث افزایش مقاومت کششی بتن می‌شود. اما مطالعات آزمایشگاهی نشان داده‌اند که استفاده از الیاف با حجم و‌اند ازه‌های مختلف در ملات یا بتن باعث افزایش مقاومت آنها، به میزان زیاد نمی گردد.

با این وجود پژوهشگران، بهبود زیادی را در رفتار بتن‌های الیافی در مرحله پس از ترک خوردگی پیدا کرده‌اند . به عبارت دیگر، علی رغم آنکه مقاومت نهایی کششی به میزان زیادی افزایش نمی یابد اما کرنش کششی در هنگام گسیختگی افزایش می‌یابد. در نتیجه، در مقایسه با بتن ساده، بتنهای الیافی سخت ترند و در مقابل ضربه مقاومت بیشتری دارند. در قسمتی از این مطلب، کاربرد بتن الیافی کاملا مشخص شده و ابداع بتن الیافی برای جبران ضعف بتن، از نظر تئوریک شرح داده شده است.

مکانیزم بهبود رفتار و افزایش طاقت بتن

منحنی‌های متداول بار-تغییر شکل، برای بتن ساده و بتن الیافی در شکل زیر قسمت الف نشان داده شده است. هر گاه تغییر شکل مربوط به مقاومت خمشی نهایی بتن ساده زیادتر گردد، گسیختگی ناگهانی رخ می‌دهد، ولی از سوی دیگر، بتن الیافی، حتی در تغییر شکلهای بسیار بیشتر از تغییر شکل نظیر شکست در بتن ساده، به تحمل بارها ادامه می‌دهد. نتایج آزمایش نمونه‌های شکسته شده (شکل زیر-ب) بتن الیافی نشان میدهد که در این نوع بتن ها، شکست به علت بیرون کشیده شدن الیاف یا از بین رفتن پیوستگی رخ می‌دهد. در نتیجه برخلاف بتن ساده، نمونه بتن الیافی بلافاصله بعد از شروع اولین ترک، شکسته نمی شود (شکل زیر-ج).

این رفتار تأثیر الیاف بر روی افزایش کار انجام شده تا هنگام شکست را، که طاقت نامیده می‌شود، نشان میدهد. مکانیزم افزایش طاقت، با سطح زیر منحنی بار-تغییر شکل نشان داده می‌شود. براساس نظریه شاه (Shah) طاقت بتن الیافی به شرح زیر است: بتن الیافی، بعد از ایجاد اولین ترک در خمیر سیمان، بار وارده را تحمل میکند، به شرط آن که مقاومت الیاف در برابر بیرون کشیده شدن آنها در اولین ترک، بیش از بار در هنگام وقوع اولین ترک باشد. در مقطع ترک خورده، خمیر سیمان هیچ کششی را تحمل نمی کند و الیاف، تمام بار وارد بر مقطع مرکب را تحمل میکند. با افزایش بار بر روی مقطع مرکب، الیاف تمایل دارند که تنشهای اضافی را از طریق تنشهای پیوستگی به خمیر سیمان منتقل کنند. اگر این تنشهای پیوستگی از مقاومت پیوستگی بیشتر نگردد در خمیر سیمان ترکهای دیگری نیز به وجود می‌آید، و این روند ترک خوردگی بتن بیرون کشیده شوند.

(الف) رفتار بار - تغییر شکل بتن ساده و بتن الیافی، (ب) سطح مقطع تیر مسلح به الیاف فولادی پس از شکست، نشان میدهد که مد شکست، به صورت بیرون کشیده شدن الیاف بوده است، (ج) مکانیزم افزایش سختی خمشی بتن از طریق الیاف.
(الف) رفتار بار – تغییر شکل بتن ساده و بتن الیافی، (ب) سطح مقطع تیر مسلح به الیاف فولادی پس از شکست، نشان میدهد که مد شکست، به صورت بیرون کشیده شدن الیاف بوده است، (ج) مکانیزم افزایش سختی خمشی بتن از طریق الیاف.

  اطلاعات به دست آمده از آزمایش‌هایی که کرنچل (Krenchel) بر روی ملات ساده و ملات الیافی انجام داد، نشان میدهد که افزودن الیاف به میزان ۰/۹ و ۲ درصد حجمی به بتن، مقاومت خمشی آن را به ترتیب به مقدار تقریبی ۱۵ و ۳۰ درصد افزایش میدهد. با این وجود، در هر دو مورد،کرنش در هنگام شکست ۹ تا ۱۰ مرتبه بیش از کرنش نظیر در ملات غیر مسلح است. در ناحیه کششی، بلافاصله بعد از گسیختگی نهایی، هیچ ترکی مشاهده نمی شود. توزیع ترکهای ریز نشان میدهد که الیاف به عنوان آرماتور میکروسکوپی برای توزیع ترکها عمل می‌کنند.

براساس گزارش کمیته ۵۴۴ ACI، کل انرژی جذب شده، در هنگام از بین رفتن پیوستگی الیاف و قبل از آن که از ماتریس جدا شود، که از روی سطح زیر منحنی بار – افتادگی‌اند ازه گیری می‌شود، در بتن الیافی حداقل ۱۰ تا ۴۰ مرتبه بیشتر از انرژی نظیر در بتن ساده می‌باشد. مقدار افزایش سختی، تابع تمرکز الیاف در خمیر سیمان، و مقاومت الیاف در برابر بیرون کشیده شدن است، که خود بستگی به نسبت ظاهر الیاف (نسبت طول الیاف به قطر آنها) و دیگر عوامل از قبیل شکل یا بافت سطحی الیاف دارد.

طرح اختلاط و مصالح بتن الیافی

مشخصات متداول انواع مختلف الیاف در جدول زیر درج شده است. در شکل زیر، انواع الیاف فولادی با شکل و‌اند ازه‌های مختلف نشان داده شده است. الیاف فولادی گرد، قطرهای متفاوتی از ۰/۲۵ تا ۰/۷۵ میلیمتر دارند. ضخامت تقریبی الیاف فولادی تخت در حدود ۰/۲۵ تا ۰/۹ میلیمتر است. الیاف فولادی چین دار و آجدار، یا در تمامی طول دارای چین و آج هستند یا اینکه فقط انتهای آنها چیندار و آجدار شده است. برای انتقال و اختلاط آسان، الیاف به صورت دسته‌های ۱۰ تا ۳۰ عددی همراه با چسبهای محلول در آب موجود هستند و نسبتهای ظاهر آنها بین ۳۰ تا ۱۵۰ است. قطر الیاف شیشه‌ای بین ۰/۰۰۵ تا ۰/۰۱۵ میلیمتر است، ولی این الیاف را می‌توان به یکدیگر پیوند داده و قطر آنها را به ۰/۰۱۳ تا ۱/۳ میلیمتر افزایش داد.

از آنجا که شیشه معمولی در برابر تهاجم شیمیایی وارد بر خمیر سیمان پرتلند دوام ندارد، لذا الیاف شیشه‌ای مقاوم در برابر قلیایی‌ها و با دوام بهتر نیز تولید شده است. افزودن هر نوع الیاف به بتن ساده، از کارآیی آن میکاهد. کارایی بتن مسلح به الیاف، از هر نوعی که باشد، تابع حجم الیاف در بتن است. از آنجا که وجود الیاف در بتن، پایداری توده بتن تازه را به میزان زیادی افزایش می‌دهد، لذا استفاده از آزمایش اسلامپ، برای تعیین کارایی بتن الیافی مناسب نیست. برای مثال، اگر به یک بتن با اسلامپ ۲۰۰ میلیمتر، به میزان ۱/۵ درصد حجم آن، الیاف فولادی با شیشه‌ای افزوده شود، اسلامپ مخلوط کاهش یافته و به حدود ۲۵mm می‌رسد اما با این حال، جای دادن و متراکم کردن بتن از طریق ویبره کردن، می‌تواند رضایتبخش باشد، بنابراین آزمایش وی بی (Vebe) برای سنجش کارآیی بتن الیافی مناسب تر است.

خواص متداول الیاف
خواص متداول الیاف

پژوهشگران مرکز تحقیقات ساختمان بریتانیا (BRE)، تأثیر مقدار الیاف و نسبت ظاهر آنها را بر روی زمان وی بی مورد مطالعه قرار داده‌اند . از دیدگاه مقاومت و سختی بتن، ارجح آن است که نسبت ظاهر و مقدار الیاف افزایش یابد، ولی از طرف دیگر اطلاعات موجود در شکل مزبور نشان میدهد که افزایش این دو متغیر موجب کاهش کارآیی می‌شوند. در حقیقت، اطلاعات به دست آمده از تحقیقات سوامی و مانگات (Swamy& Mangat) نشان میدهند که در صورت استفاده از الیاف فولادی با نسبت ظاهر بیش از ۱۰۰، اگر درصد حجمی الیاف کم و در حدود ۱/۱۳ درصد باشد، پدیده‌ای به نام تابیدگی” یا “توپی شدن” حاصل می‌شود. بنابراین نسبت ظاهر و مقدار الیاف باید به نحو مطلوب انتخاب شود. سازگاری بین مقدار الیاف و نسبت ظاهر آنها، بر روی انتخاب نوع الیاف و طراحی بتن الیافی تأثیر به سزایی دارد. به طور کلی، مقدار الیاف فولادی در بتن باید به حدود ۲ درصد حجمی، و نسبت ظاهر به ۱۰۰ محدود گردد. حتی وجود ۲ درصد الیاف فولادی، کارآیی بتن یا ملات را با افزایش‌اند ازه سنگدانه‌ها به میزان قابل توجهی کاهش میدهند. .

در آیین نامه ACI، تحت عنوان «راهنمای تعیین مشخصات، مخلوط کردن، جای دادن و پرداخت بتن مسلح به الیاف فولادی» توصیه شده است که از سنگدانه‌های بزرگتر از ۱۹mm برای ساخت بتن مسلح به الیاف فولادی استفاده نگردد. در حقیقت، در مراحل اولیه پیشرفت بتن الیافی، برخی از پژوهشگران توصیه کردند که از شنهای با حداکثر‌اند ازه ۹mm، بیش از ۲۵ درصد وزنی استفاده نشود. به طور کلی، برای آنکه کارایی مناسب بتن‌های الیافی به دست آید، می‌توان از مواد افزودنی روان کننده بتن، حباب زا و یا از میزان سیمان بیشتر (با پوزولان یا بدون آن ) استفاده کرد، همچنین می‌توان از الیاف به هم چسبیده در بتن استفاده کرد. نسبتهای اختلاط، مشخصات، و سایر کاربردهای بسیاری از بتنهای الیافی، در زیر شرح داده شده است. در حال حاضر، معمولا از الیاف برای مقاصد سازه‌ای استفاده نمی شود. کمیته ۵۴۴ ACI اظهار می‌دارد که بتن مسلح به الیاف فولادی معمولا با مقدار مقاومت و الیاف مشخص گردد. معمولا، در صورت استفاده از این نوع بتنها در دال کف، مقاومت خمشی، و در صورت استفاده از آنها به عنوان بتن سازه ای، مقاومت فشاری آنها مشخص می‌شود.

(الف)تاثیر نسبت ظاهر الیاف بر روی کارآیی ملات، (ب) تاثیر‌اند ازه سنگدانه و مقدار الیاف بر روی کار آیی.
(الف)تاثیر نسبت ظاهر الیاف بر روی کارآیی ملات، (ب) تاثیر‌اند ازه سنگدانه و مقدار الیاف بر روی کار آیی.

معمولا، یا مقاومت خمشی نمونه ۲۸ روزه این نوع بتنها در حدود Psi۷۰۰ – ۱۰۰۰ (MPa10 – 5)، و یا مقاومت فشاری نمونه ۲۸ روزه آنها در حدود Psi۵۰۰۰ -۷۰۰۰ (MPa48 – 34) در مشخصات قید می‌شود. میزان مصرف الیاف در بتن با وزن معمولی، که در مشخصات قید شده است، بین ۵۰Ib/yd3 یا kg/m3 ۳۰ (۰/۳۸ درصد حجمی) تا ۳۶۵Ib/yd3 یا ۲۲۰kg/m3(یا ۲ درصد حجمی) متغیر است. همچنین،حداکثر میزان مصرف الیاف، به میزان Ib/yd3 160-200یا kg/m3 95-120 (1.2تا ۱٫۵ درصد حجمی) مشخص شده است. انجمن سیمان پرتلند، در مورد استفاده از الیاف فولادی با سطح مقطع ۱*۰٫۰۲۲*۰٫۰۱ اینچ ( ۲۵*۰٫۵۵*۰٫۲۵ میلیمتر) و نسبتهای اختلاط و مشخصات بتن‌های الیافی مناسب برای ساخت باندهای فرودگاه‌ها و بزرگراهها تحقیقاتی را انجام داده است. با استفاده از یک نمودار، می‌توان افزایش مقدار سیمان و کاهش در نسبتهای سنگدانه برای مقادیر مختلف الیاف (۰٫۵ تا ۲ درصد حجمی) را تعیین کرد.

با استفاده از این گراف و نسبتهای مخلوط جدول زیر مشاهده می‌شود که چطور با نسبت آب به سیمان معین، مقدار سیمان باید افزایش یافته و مطابق با آن نسبت سنگدانه‌ها کاهش یابد تا مقدار کارآیی مناسبی برای بتن به دست آید. از این جدول می‌توان برای مخلوطهای با ۲ درصد حجمی الیاف استفاده کرد. نسبتهای توصیه شده در آیین نامه ۵۴۴ ACI برای بتن و ملات الیافی با وزن معمولی، که دارای حبابهای هوا نیز هستند، در جدول زیر ارائه شده است. برای دالهای کف معمولا به جای مقاومت فشاری، مقاومت خمشی را مشخص می‌کنند. برای کاهش هزینه بتن کف می‌توان نسبت قابل ملاحظه‌ای از سیمان را با خاکستر بادی دارای کیفیت مطلوب جایگزین کرد. این عمل سبب می‌شود که کارایی بتن بهتر شده و مقاومت خمشی ۲۸ روزه آن افزایش یابد. نسبتهای اختلاط متداول بتن مصرفی در باند فرودگاه، که دارای ۳۰ درصد وزنی خاکستر بادی جایگزین سیمان شده هستند، در جدول زیر نشان داده شده است.

نسبت‌های اختلاط متداول بتن‌های الیافی حاوی خاکستر بادی،برای باند‌های فرودگاهها(Ib/yd3 )
نسبت‌های اختلاط متداول بتن‌های الیافی حاوی خاکستر بادی،برای باند‌های فرودگاهها(Ib/yd3 )

* می‌توان از مقدار مناسبی مواد افزودنی کاهنده آب و یا مواد حباب هواساز استفاده نمود. مقاومت‌های خمشی در ۲۸ روز در محدوده ۱۰۴۵ تا Psi ۱۱۰۰ می‌باشد.

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن آرگون ARGON

مناسب برای تولید بتن در کارخانه‌ها و پروژه‌ها

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن دراگون DRAGON

افزایش روانی و مقاومت بتن در هوای گرم

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن پایتون PYTHON

افزایش روانی بتن در محل بتن‌ریزی، ویژه لوله پمپاژ طولانی

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن کوانتوم QUANTUM

کاهنده آب بسیار پر قدرت، ویژه آب به سیمان بسیار پایین

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن زنون XENON

ویژه تولید بتن در بچینگ در فصل زمستان، با حفظ اسلامپ مناسب

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن رادون RADON

حفظ اسلامپ طولانی، ویژه بچینگ و بتن‌ریزی در هوای گرم

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن پالادیوم PALLADIUM

پر قدرت برای روان کردن بتن هنگام تخلیه در محل پروژه

روان کننده بتن

روان کننده بتن رلیکس RELIX

افزایش روانی بتن در محل بتن‌ریزی، ویژه لوله پمپاژ طولانی

روان کننده بتن

روان کننده بتن فانتوم PHANTOM

افزایش روانی و مقاومت بتن در هوای گرم
** در صورت به کارگیری الیاف با انتهای چیندار به جای استفاده از الیاف تخت، می‌توان از حجم کمتری الیاف استفاده نمود.

مشخصات و ویژگی‌های بتن الیافی

ارزیابی بعضی از مشخصات بتن الیافی مشکل است. در این مورد گزارش ACI 544.2R توصیه‌هایی را ارائه کرده است که خلاصه برخی از آنها در زیر شرح داده میشود.

مقایسه نسبت‌های اختلاط بتن‌های ساده و بتن مسلح به الیاف(Ib/yd3 ) محدوده نسبت‌های بتن مسلح به الیاف با وزن معمولی
مقایسه نسبت‌های اختلاط بتن‌های ساده و بتن مسلح به الیاف(Ib/yd3 )
محدوده نسبت‌های بتن مسلح به الیاف با وزن معمولی

کارآیی بتن الیافی

تأثیر الیاف بر روی کارآیی بتن تازه، قبلا شرح داده شده است. برای اکثر کاربردها، ملات یا بتن الیافی از کارایی بسیار کمی برخوردار است، با این وجود، جای گیری و تراکم پذیری بتن از آنچه که کارایی کم آن نشان می‌دهد، بهتر است.

مقاومت بتن الیافی

می توانیم نسبتا بگوییم که تأثیر عمده الیاف، نه بر روی مقاومت، بلکه بر روی طاقت خمشی آن است. این رفتار بر مبنای گزارشهای شاه (Shah) و رانگان (Rangan)، در شکل زیرنشان داده شده است. نتایج آزمایشهای مندرج در شکل مذکور برای نمونه‌های بتن الیافی با طول الیاف، از ۰/۲۵ تا۱مقدار ثابت الیاف (۱ درصد حجمی) است، ولی نسبت ظاهر الیاف، با افزایش اینچ تغییر می‌کند. مؤلفان اینچنین نتیجه گیری می‌کنند:

عوامل موثر بر روی خواص بتن الیافی :الف)تاثیر حجم الیاف ،ب)تاثیر افزایش نسبت ظاهر
عوامل موثر بر روی خواص بتن الیافی :الف)تاثیر حجم الیاف ،ب)تاثیر افزایش نسبت ظاهر

از نتایج به دست آمده می‌توان فهمید که با افزایش طول تا مقدار معینی، مقاومت و طاقت افزایش می‌یابند. افزایش سختی یک برابر است در حالی که اضافه شدن مقاومت فقط به مقدار کم است. مقایسه بین الیاف و آرماتور نیز در جدولی نشان داده شده است. درصد حجمی فولاد در هر دو نمونه ۱ درصد است. آرماتورها از نوع فولاد آج دار و قطر ۱/۲۳۳اینچ (mm۶) هستند و پوشش بتن روی این آرماتورها، در ناحیه کششی تیر، برابر با ۰/۵ اینچ (۱۲ میلیمتر) است. از نتایج ارائه شده می‌توان مشاهده نمود که حداکثر لنگر خمشی، در حالتی که از آرماتور استفاده میکنیم، بیش از ۳ برابر حالتی است که از بتن الیافی استفاده می‌شود. کاملا مشخص است که اگر مقاومت خمشی مهمترین هدف ما باشد، نمی توان از الیاف به جای آرماتور استفاده کرد.

منحنی شکل زیر، تأثیر حجم الیاف بر روی مقاومت خمشی و طاقت خمشی تیر بتن الیافی را نشان میدهد. تیرها دارای الیاف فولادی به ابعاد ۰٫۷۵*۰٫۰۱*۰٫۰۱اینچ ( ۱۹*۰٫۲۵*۰٫۲۵ میلیمتر) هستند. مسلم است که با افزایش مقدار الیاف، به مقاومت خمشی و طاقت خمشی تیر افزوده می‌شود، بدین صورت که افزایش طاقت خمشی برای الیاف به میزان ۱/۲۵ درصد حجمی، ۲۰ برابر بوده است و افزایش مقاومت، به ازای همین مقدار الیاف، کمتر از ۲برابر می‌باشد. به نظر می‌آید که مقاومت نظیر اولین ترک، و مقاومت خمشی نهایی سیستم بتن الیافی (با هر نوع ماتریس سخت شده: خمیر سیمان، ملات یا بتن)، از رابطه زیر قابل پیش بینی است:

که Sigma cو Sigma t به ترتیب مقاومت‌های ماده مرکب (شامل الیاف)، و ماتریس هستند. Vf حجم الیاف و L/d نسبت ظاهر الیاف است. A و B نیز اعدادی ثابت هستند.

(الف)تاثیر الیاف بر روی مقاومت نظیر اولین ترک،(ب)مقایسه بین تاثیرات چیندار بودن و دندانه دار بودن الیاف بر روی مقاومت در برابر ضربه
(الف)تاثیر الیاف بر روی مقاومت نظیر اولین ترک،(ب)مقایسه بین تاثیرات چیندار بودن و دندانه دار بودن الیاف بر روی مقاومت در برابر ضربه

  سوامی و همکارانش در دانشگاه شفیلد، یک تحلیل رگرسیون بر روی نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی خمیر سیمان، ملات و بتن الیافی انجام دادند و از انواع نسبتهای اختلاط و شکل‌های هندسی الیاف استفاده کرده و ثابتها را به دست آورده‌اند . مقادیر A و B به ترتیب ۰/۸۴۳ و ۲/۹۳ برای مقاومت نظیر اولین ترک به دست آمده است. برای مقاومت نهایی ماده مرکب مقادیر A و B به ترتیب ۰/۹۷ و ۳/۴۱ به دست آمده‌اند . طبق گزارش داده شده، ضریب همبستگی در تحلیل رگرسیون برابر با ۰/۹۸ بوده است.

طاقت و مقاومت بتن الیافی در برابر ضربه

همان طور که در شکل بالا نشان داده شده است، مزیت عمده بتن الیافی، بهبود طاقت خمشی (کل انرژی جذب شده در هنگام شکست نمونه، در خمش) است. به دلیل افزایش طاقت خمشی، مقاومت در برابر خستگی و مقاومت در برابر ضربه نیز به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابند. متأسفانه، از آنجا که انجام آزمایش مقاومت ضربه ای، برای بتن الیافی چندان موفقیت آمیز نبوده است، لذا پژوهشگران تاکنون موفق به تعیین کمی میزان افزایش مقاومت ضربه‌ای نشده‌اند . داده‌های متعارفی که نشان دهنده پیشرفت نسبی مقاومت ضربه ای، بر اثر جایگزینی الیاف چیندار به جای الیاف دندانه دار می‌باشد، در شکل بالا-ب ارائه شده است. مشخص شده است که حتی الیاف با مدول کم، مانند نایلون و الیاف پلی پروپیلن، در تولید اعضای بتنی پیش ساخته در معرض ضربه شدید، بسیار موثر بوده‌اند . براساس گزارش جانسون (Johnston) ، یک شرکت تولید کننده در انگلستان، سالیانه حدود ۵۰۰,۰۰۰ قطعه توخالی شمع پیش ساخته تولید میکند.

الیاف بتن

الیاف پلی پروپیلن POLYPROPYLENE

ویژه استفاده در انواع بتن الیافی

بیشتر بخوانید: تأثیر و کاربرد الیاف پلی پروپیلن

این واحدها، که mm۹۱۵ طول و mm۲۸۰ قطر دارند و ضخامت دیواره آنها mm ۵۰ است یک قالب خارجی را تشکیل میدهند که شمع بتن آرمه معمولی در درون آن ساخته می‌شود. با استفاده از بتن با سنگدانه به ابعاد mm۱۰ و ۰/۵ درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن به طول mm ۴۰، مقاومت شمع در برابر شکست در حین شمع کوبی، در مقایسه با قطعات مسلح به شبکه فولادی، ۴۰ درصد کاهش یافت. در خصوص مقاومت ، نشان داده شده است که افزودن الیاف به تیرهای بتن آرمه معمولی، عمر آن را در برابر خستگی افزایش میدهد و تحت بارگذاری خستگی، عرض ترک کاهش می‌یابد. به طور کلی، مقاومت خستگی یک تیر مسلح به الیاف، که به درستی طراحی شده باشد، در حدود ۹۰ درصد مقاومت استاتیکی همان تیر تحت بارهای چرخ های، با ۲*۱۰۲ دور بارگذاری، می‌باشد، مشروط بر آنکه جهت اعمال بار چرخهای تغییر نکند. اگر جهت اعمال بار چرخه‌ای کاملا تغییر کند، مقاومت خستگی در حدود ۷۰ درصد مقاومت استاتیکی تحت بار چرخه ای، با همان تعداد دور بارگذاری، خواهد بود.

مدول ارتجاعی، خزش و جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن الیافی

افزودن الیاف فولادی به بتن، اثر ناچیزی بر روی مدول ارتجاعی، جمع شدگی ناشی از خشک شدن، و خزش فشاری دارد. خزش کششی تا حدی کاهش می‌یابد، ولی اگر از الیاف کربنی خیلی قوی استفاده شود خزش خمشی به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. با این وجود، در اکثر تحقیقات، الیاف، به دلیل حجم کم آن، فقط به عنوان یک ماده صلب درون خمیر عمل کرده است بدون آنکه اثر مهمی در پایداری ابعادی ماده مرکب داشته باشد.

دوام بتن الیافی

معمولا بتن مسلح به الیاف، با مقدار زیاد سیمان و نسبت کم آب به سیمان ساخته می‌شود. اگر بتن حاوی الیاف فولادی به طور مطلوبی متراکم شده و عمل آوری شود، تا زمانی که الیاف توسط خمیر سیمان محافظت می‌شود، از دوام عالی برخوردار خواهد بود. در اکثر شرایط محیطی، بخصوص در محیط‌هایی که کلرید وجود دارد، امکان زنگ زدگی الیاف واقع در حوالی سطح بتن وجود دارد، اما الیاف واقع در بخش درونی بتن بدون خوردگی باقی می‌مانند. آزمایش دراز مدت بر روی بتن حاوی الیاف فولادی در آزمایشگاه بتل (Battelle) در اوهایو نشان داد که الیاف دچار کمترین زنگ زدگی شده‌اند ، و پس از ۷ سال قرارگیری در معرض نمکهای یخ زدا، دچار کمترین مشکل شده‌اند .

همانطور که قبلا بیان شد، به دلیل تهاجم شیمیایی قلیایی موجود در خمیر سیمان، الیاف شیشه‌ای معمولی را نمی توان در بتن یا ملات با سیمان پرتلند استفاده کرد. زیرکُنیا و دیگر الیاف شیشه‌ای مقاوم در برابر قلیا از دوام بهتری در محیط قلیایی برخوردارند، اما دیده شده است که حتی این نوع الیاف نیز، به مرور زمان دچار آسیب تدریجی میشوند. به همین ترتیب، اکثر الیاف طبیعی، مانند کتان و پشم و بسیاری از پلیمرهای مصنوعی، در محیط قلیایی خمیر سیمان پرتلند دوام ندارند. براساس آیین نامه ۵۴۴ ACI، بتن‌های مسلح به الیاف فولادی، از نظر دوام در برابر سایش سطحی و خلأزایی تحت تحقیق قرار گرفته‌اند . آزمایش‌هایی که سپاه مهندسی انجام داد نشان میدهد که مقاومت در برابر سایش ناشی از حرکت ذرات موجود در آب جاری بهبود نمی یابد. این آزمایش‌ها نشان میدهد که اگر سایش ناشی از حرکت ذرات ریز با سرعت کم بر روی سطح بتن باشد، کیفیت سنگدانه و سختی سطح، تعیین کننده سرعت سایش است.

افزودن الیاف در بتن سبب بهبود این امر نمی شود؛ در واقع، اگر استفاده از الیاف باعث افزایش نسبت آب به سیمان و حجم بیشتر خمیر سیمان شود، احتمال سایش افزایش نیز می  یابد. با این وجود، اگر آسیب وارد بر بتن، ناشی از خلأزایی حاصل از ضربه ذرات درشت باشد، بتن الیافی سبب بهبود دوام بتن می‌گردد. بزرگترین پروژه از این نوع، که تاکنون انجام شده است، تعمیر حوضچه آرامش سد تاربلا در پاکستان در سال ۱۹۷۷ بوده است، که در آن، از روکش بتنی با ضخامت mm۵۰۰ حاوی ۴۴۴kg/m 3 سیمان و ۷۳kg/m الیاف استفاده گردید. جانسون، به منظور مراجعه آسان، نموداری را تهیه کرده است که بهبود نسبی خواص مختلف بتن ساده، بر اثر استفاده از الیاف فولادی مستقیم به طول ۲۵ تا ۳۸ میلیمتر، را نشان می‌دهد.

بهبود نسبی خواص مختلف بتن ،بر اثر استفاده از الیاف در آن
بهبود نسبی خواص مختلف بتن ،بر اثر استفاده از الیاف در آن

کاربردهای بتن الیافی

کمیته ۵۴۴ انستیتوی بتن آمریکا (ACI)، گزارشی را در مورد ۱۱۲ نوع کاربرد مختلف بتن الیافی در جهان ارائه داده است. هناگه (Henager)، خلاصه‌ای از پروژه‌های بزرگتر و جالبتر در این زمینه را ارائه کرده است. نکات برجسته‌ای از کاربردهای متداول مذکور در این گزارش خلاصه شده، و نیز نکات مذکور در گزارش ۵۴۴ ACI، را در این بخش ارائه خواهیم کرد. اولین کاربرد سازه‌ای بتن مسلح به الیاف فولادی، در سال ۱۹۷۱ برای تولید پانل‌های قابل حملی بود که دارای سطح ۲mm ۳۲۵۰ و ضخامت ۶۵mm بودند و برای پارکینگ فرودگاه هیترو لندن، به کار برده شدند. این بتن حاوی ۳ درصد وزنی الیاف فولادی سرد کشیده به قطر ۰/۲۵mm و به طول ۲۵mm بود. براساس آخرین گزارش بازرسی، پس از ۵ سال استفاده از دال، هیچ گونه علامت حاکی از ترک خوردگی، در آن مشاهده نشده است.

همچنین، در سال ۱۹۷۱، آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی ساختمان ارتش ایالات متحده، دال باند پرواز فرودگاه ویکسبرگ در می‌سی سی پی را با استفاده از بتن مسلح به الیاف (با ۲ درصد حجمی الیاف) و با انجام آزمایشهای کنترل شده اجرا کرد. باند مزبور، تحت بار چرخ هواپیمای شامل ۱۲ چرخ، هر یک به میزان ۱۳۶۰۰ کیلوگرم) قرار گرفت. در تحقیقات، نتایج انجام شده بر روی دو دال، یکی دال بتن مسلح به الیاف به ضخامت mm۱۵۰، و دیگری دال بتن ساده به ضخامت mm۲۵۰، با یکدیگر مقایسه گردید. اولین ترک در دال اول پس از ۳۵۰ مرتبه بارگذاری ظاهر گردید. در حالی که در بتن ساده، این ترک پس از ۴۰ مرتبه بروز کرد. بتن ساده پس از ۹۵۰ مرتبه بارگذاری کاملا گسیخته گردید در حالی که بتن الیافی حتی پس از ۸۷۳۵ مرتبه بارگذاری، و علی رغم بروز ترکهای ریز در آن، باز هم قابلیت خدمت دهی داشت.

بیشتر بخوانید: طرح اختلاط بتن الیافی

فرودگاه بین المللی ماکاران، در لاس وگاس، نوادا، در سال ۱۹۷۶ دارای یک پارکینگ هواپیما (yd3 ۶۳۰۰) از نوع آسفالتی بود که با بتن مسلح به الیاف فولادی به ضخامت mm۱۵۰ روکش گردید. در صورت استفاده از بتن مسلح معمولی، نیاز به دالی به ضخامت mm۳۸۰ بود. براساس عملکرد موفقیت آمیز این دال، در سال ۱۹۷۹، یک روکش دیگر (به ضخامت mm۱۷۵) با استفاده از قالب لغزنده بر روی اسفالت تازه ساخته شده، اجرا گردید. برای این منظور، از ۸۵Ib/yd3 (50kg/m 3 ) الیاف با انتهای چیندار، به طول mm۵۰ و قطر ۰٫۵mm، استفاده گردید،مقاومت خمشی ۲۸ روزه بتن ،برابر با (۷mpa) 1045psi بود. استفاده از الیاف با انتهای چیندار در برد باعث شد که مقدار الیاف به نصف مقدار استفاده شده در پروژه اول برسد . هر دوی این پارکینگ‌ها خمشی ۲۸ روزه بتن، برابر با این پارکینگ‌ها برای بارهای ناشی از هواپیماهای ۱۰-DC و بوئینگ ۷۴۷ (تاIb ۷۷۵۰۰۰) استفاده می‌شوند. در سال ۱۹۸۰، از بتن مسلح به الیاف فولادی، برای ساخت باند خزش فرودگاه بین المللی کائن،در رنو ،نوادا، به ابعاد  170mm x  ۲۳m x 850m   استفاده گردید. حجم کلی بتن الیافی مصرف m۵۶۰۰ بود که حاوی سنگدانه با حداکثر‌اند ازه ۱۲mm و (۵۲kg/m3 )87Ib/yd3 الیاف چیندار از نوع مصرف شده در پروژه لاس وگاس، بود. باند خزش مزبور در ۳ نوار ۷/۵ متری، با درزهای عرضی ارّه‌ای به فاصله ۱۲ متر از هم اجرا شد. فاصله بین درزهای اجرایی محلولی از نوع زبانه ای، ۷/۵متر بود.

بتن الیافی باند فرودگاه
بتن الیافی باند فرودگاه

دو ناحیه وسیع دارای شیب‌های صخره ای، با بتن الیافی فولادی تثبیت گردید. یکی از این نواحی، در پالایشگاه سوئد و دیگری در راه آهن اسنیک ریور در ایالت واشنگتن بود. در سوئد، از  m3 ۴۱۰ بتن حاوی kg۵۵ الیاف استفاده گردیده که به صورت بتن پاشی اجرا شد. در پروژه اسنیک ریور از m3 ۵۳۰۰ بتن حاوی (۱۲۰kg/ m3 )200Ib/yd 3تا (۱۵۰kg/ m3 )250Ib/yd 3 الیاف به کار گرفته شده و در اینجا نیز روش اجرا به صورت بتن پاشی بود. شیب مزبور، ابتدا با پیچ هایی  محکم گردید و سپس با بتن پاشی به میزان ۶۰ تا ۷۵mm پوشانیده شد. برآورد نشان می‌دهد که در مقایسه با بتن پاشیده مسلح شده با شبکه سیمی، ۵۰,۰۰۰ دلار صرفه جویی شده است، چندین پروژه روکش تونل یا سایر پروژه‌های تعمیراتی از طریق روکش کردن، در ژاپن و ایالات متحده با استفاده از بتن الیافی فولادی، گزارش شده است.

در پایان، با توجه به استفاده‌های متعارف از بتن مسلح به الیاف فولادی، توصیه ارائه شده در گزارش ACI ۸۴-۵۴۴/۳R  به شرح زیر خلاصه شده است: به طور کلی، هنگامی که از بتن‌های الیافی، برای کاربردهای سازه‌ای استفاده می‌شود، نقش آن باید به صورت یک نقش مکمل باشد، تا در نتیجه استفاده از آن، از ترک خوردگی جلوگیری شود، مقاومت بتن در مقابل ضربه یا بارگذاری دینامیکی بهبود یابد، و از تخریب و از هم پاشیدگی مصالح جلوگیری شود. در اعضای سازه‌ای تحت بار‌های خمشی و کششی، نظیر تیرها، ستونها، وکف‌های معلق (یعنی کفهایی که بر روی زمین قرار ندارند)، آرماتور معمولی باید قابلیت تحمل کل بار کششی را داشته باشد. در مواردی که وجود آرماتور یکسره از نظر پایداری و ایمنی سازه ضروری نیست، برای مثال، در پیاده روها، روکشها، و روکش‌های بتن پاشی شده، الیاف به کار برده شده برای بهبود مقاومت خمشی، موجب کاهش ضخامت مقطع، با بهبود عملکرده با هر دری موارد اخیر می‌شود.

جانسون، به منظور بررسی استفاده از الیاف فولادی از نقطه نظر اقتصادی، براساس قیمت های۱۹۸۰( ۶۶۰ دلار برای هر تن)، تحقیقاتی را انجام داد، و تخمین زد که یک درصد حجمی الیاف قیمت مصالح بتن را تا ۵۲ دلار در هر متر مکعب افزایش می‌دهد. احتمالا به دلیل هزینه زیاد بتن با الیاف فولادی، الیاف مصرفی در بتن، عمدتا در لایه روکش بتن، و نه در ضخامت کامل کف سازی، به کار برده می‌شود. چنین ساختاری از این ماده مرکب، منطقی به نظر می‌آید زیرا، حداکثر تنش کششی در بالای کف سازی رخ می‌دهد.

بتن الیافی کفسازی
بتن الیافی کفسازی

فرض می‌شود که هزینه مخلوط کردن، انتقال، و جای دادن بتن با استفاده از الیاف تغییر نمی یابده اختلاف هزینه بتن ریزی بتن‌های الیافی و ساده، در محل چندان زیاد نیست. همچنین، با مقایسه بتن ساده با بتن الیافی، از آنجا که ضخامت کف سازی بتن الیافی برای بارگذاری معین به مقدار بسیار زیادی کاهش می‌یابد، بنابراین هزینه‌های کلی اولیه چندان اختلافی با هم ندارند. با در نظر گرفتن عمر مفید بتن، می‌توان نتیجه گرفت که بتن الیافی در کاهش هزینه موثر است.

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن آرگون ARGON

مناسب برای تولید بتن در کارخانه‌ها و پروژه‌ها

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی جیپیکس GIPIX

مناسب برای تولید محصولات گچی و بتنی با حفظ کارایی طولانی مدت

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی یونیکس UNIX

افزایش زمان حالت خمیری و کارایی ملات سنگ مصنوعی

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن دراگون DRAGON

افزایش روانی و مقاومت بتن در هوای گرم

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن پایتون PYTHON

افزایش روانی بتن در محل بتن‌ریزی، ویژه لوله پمپاژ طولانی

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن کوانتوم QUANTUM

کاهنده آب بسیار پر قدرت، ویژه آب به سیمان بسیار پایین

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن زنون XENON

ویژه تولید بتن در بچینگ در فصل زمستان، با حفظ اسلامپ مناسب

ضد یخ بتن

ضد یخ ملات مایع آلپاین ALPINE

زودگیر کننده‌ ملات، دارای کلر

حباب هوا ساز بتن

حباب هوا ساز بتن هیرو HERO

افزایش کارایی و دوام در برابر سیکل ذوب و یخبندان

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی رزیکس RESIX

افزایش آب‌بندی و مقاومت فشاری و خمشی موزاییک پلیمری

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن مایع اسکیمو ESKIMO

زودگیر بتن بدون کلر

دیرگیر بتن

دیرگیر بتن لیکو LICO

افزایش زمان گیرش بتن در هوای گرم

2 دیدگاه برای “بتن الیافی FRC چیست؟ طرح اختلاط، کاربردها و مشخصات انواع بتن الیافدار

  1. اشتراک‌ها: انواع بتن خود متراکم : 5 نوع پر کاربرد بتن خودتراکم | صنایع شیمی ساختمان رامکا

  2. اشتراک‌ها: تأثیر و کاربرد الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت، دوام و خواص بتن - صنایع شیمی ساختمان رامکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چت واتساپ | مشاوره و خرید افزودنی بتن
چت در واتساپ
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم