تاثیر فوق روان کننده بتن بر خواص بتن سخت شده!

در سال‌های اولیه تولید فوق روان کننده بتن، برخی مشکلات نظیر بیشتر بودن میزان افت اسلامپ نسبت به حالت معمول و نیاز به اضافه کردن مجدد افزودنی در پای کار، محدود شدن استفاده از افزودنی‌های فوق‌روان کننده را به دنبال داشت. اگرچه برخی مطالعات اولیه کاهش پایایی بتن‌های حاوی افزودنی فوق‌روان‌کننده در برابر چرخه ذوب و یخ را نشان می‌داد، تحقیقات تکمیلی و مشاهدات عملی تایید کردند که پایایی بتن‌های حاوی افزودنی فوق روان‌کننده در حد بتن‌های عادی می‌باشد؛ با این وجود افت اسلامپ سریع این بتن‌ها هم‌چنان در برخی موارد مشکل‌زا بود. تاثیر فوق روان کننده بتن بر خواص بتن سخت شده افزایش مقاومت بتن است. این افزایش مقاومت فشاری باعث افزایش تمام آیتم های مقاومتی  بتن می شود و همچنین دوام بتن را نیز بهبود می‌بخشد.

تاثیر فوق روان کننده بتن بر خواص بتن سخت شده

تاثیر فوق روان کننده بتن بر مقاومت فشاری بتن

افزودنی‌های فوق روان‌کننده به تنهایی تاثیر چندانی بر مقاومت فشاری بتن ندارند بلکه، تاثیر این افزودنی‌ها بر مقاومت بتن به صورت غیر مستقیم از کاهش نسبت آب به سیمان ناشی شده و عموما از منحنی‌های قانون آبرام پیروی می‌کند. استفاده از یک افزودنی فوق روان‌کننده غیر کندگیر کننده برای کاهش آب اختلاط در یک روانی و عیار سیمان ثابت؟، مقاومت فشاری را در همه سنین به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. در نسبت آب به سیمان ثابت، مخلوط‌های دارای افزودنی فوق روان‌کننده به دلیل پراکندگی بهتر ذرات سیمان، تا حدی مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.

نسبت آب به سیمان در بتن‌های دارای افزودنی فوق روان کننده بر اساس مقاومت مورد نیاز بر اساس روش‌های ذکر شده در ACI 211.1 که برای تخمین مقاومت به کار گرفته می‌شود، تعیین می‌گردد. مقاومت تخمین زده شده با توجه به تاثیر افزودنی فوق روان‌کننده محافظه‌کارانه خواهد بود.

داده‌هایی در مورد ارتباط بین نسبت آب به سیمان و مقاومت برای مصالح مورد استفاده در کارگاه باید تهیه گردد. هم‌چنینه بهتر است داده‌هایی مشابه در مورد تاثیر استفاده از افزودنی بر روند کسب مقاومت بتن در سنین اولیه تهیه شود. می‌توان با استفاده از یک افزودنی تندگیر کننده در ترکیب با فوق روان‌کننده مورد استفاده، تغییرات مقاومت در سنین اولیه را بهبود بخشد.

رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری در بتن حاوی فوق روان‌کننده
رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری در بتن حاوی فوق روان‌کننده

به دلیل تاثیر افزودنی‌های فوق روان‌کننده در کاهش نسبت آب به سیمان، استفاده از آن‌ها در تولید بتن پرمقاومت ۴۰Mpa  سودژمند و در تولید بتن‌های بسیار پرمقاومت ۷۰Mpa  لازم می‌باشد.

تاثیر فوق روان کننده بتن بر پیوستگی بتن و آرماتورها

در مرور تاثیر فوق روان کننده بتن باید گفت مقاومت پیوستگی بتن با آرماتورها تابعی از مقاومت بتن، میزان تراکم، آب‌انداختگی، ته‌نشینی و زمان گیرش بتن می‌باشد. با کاهش نسبت آب به سیمان تمام ویژگی‌هایی که در نسبت آب به سیمان کمتر حاصل می‌شود، مانند افزایش مقاومت پیوستگی، تامین می‌گردد. مقاومت پیوستگی بتن روانی که دارای افزودنی فوق‌روان‌کننده می‌باشد، به شرطی که به طور مناسبی متراکم شده و گیرش آن به طور عادی اتفاق افتاده باشد، می‌تواند مشابه با بتنی با اسلامپ کمتر و نسبت آب به سیمان مشابه باشد.

در صورت عدم تامین این شرایط مقاومت پیوستگی می‌تواند کمتر باشد. در حالت کلی تراکم نقش مهمی در مقاومت پیوستگی آرماتور و بتن ایفا می‌کند. بتنی روان یا بتنی با اسلامپ کم که به طور مناسب متراکم شده است مقاومت پیوستگی بسیار بیشتری نسبت به بتن مشابه اما خوب متراکم نشده دارد. البته باید توجه نمود که دستیابی به تراکم مناسب در اطراف آرماتورها در بتن‌های روان ساده‌تر می‌باشد.

تاثیر فوق روان کننده بتن بر حرارت هیدراتاسیون سیمان

افزایش دمای ایجاد شده در اثر حرارت آزاد شده در طی فرآیند هیدراتاسیون در صورت استفاده از افزودنی فوق‌روان‌کننده و ثابت ماندن حجم و ترکیبات خمیر، تغییر خاصی نخواهد کرد. با این وجود ممکن است به دلیل استفاده بهینه‌تر از سیمان که در اثر پراکندگی مناسب‌تر ذرات آن حاصل می‌شود، زمان وقوع دمای بیشینه در بتن تغییر کند. در صورتی که از افزودنی فوق‌ روان‌کننده برای کاهش عیار سیمان استفاده شود، مقدار افزایش دمای بتن کمتر می‌شود.

تاثیر فوق روان کننده بتن بر جمع شدگی ناشی از خشک شدگی و خزش

مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که در نسبت آب به سیمان و عیار سیمان ثابت، استفاده از افزودنی‌های فوق روان‌کننده می‌تواند موجب افزایش جمع شدگی ناشی از خشک شدگی گردد. در صورت کاهش عیار سیمان و نسبت آب به سیمان به طور همزمان در اثر استفاده از افزودنی فوق روان‌کننده، جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن دارای این افزودنی باید کمتر از بتن بدون افزودنی باشد.

محدودیت‌هایی در مورد کاهش همزمان عیار سیمان و نسبت آب به سیمان یا به عبارت دیگر کاهش آب اختلاط برای حفظ کارایی لازم وجود دارد. در صورتی که در شرایطی خاص جمع شدگی و خزش عوامل مهمی در سازه در حال ساخت هستند، اندازه‌گیری این دو پارامتر برای کنترل عدم تجاوز از مقادیر مطلوب لازم می‌باشد.

تاثیر فوق روان کننده بتن بر دوام بتن 

زمانی که از افزودنی‌های فوق‌ روان‌کننده بتن به منظور کاهش نسبت آب به سیمان استفاده می‌شود نفوذ‌پذیری کاهش یافته و مقاومت افزایش می‌یابد، در نتیجه دوام بتن بهبود پیدا می‌کند. مقاومت در برابر نفوذ یون کلر در بتن‌های حاوی فوق‌ روان‌کننده کمی بیشتر یا برابر با بتنی با نسبت آب به سیمان مشابه با آب و بدون افزودنی می‌باشد.

در ادامه مرور تاثیر فوق روان کننده بتن باید گفت استفاده از این افزودنی‌ها برای کاهش نسبت آب به سیمان باعث افزایش مقاومت آن‌ها در برابر نفوذ یون کلر شده و بدین ترتیب احتمال خوردگی آرماتورها کاهش می‌یابد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در نسبت آب به سیمان ثابت، بتن حاوی افزودنی فوق روان‌کننده در مقایسه با بتنی بدون افزودنی که دارای تراکم مناسبی می‌باشد، پایایی بهتری در برابر چرخه ذوب یخ و هم‌چنین در برابر نمک‌های یخ‌زدا از خود نشان می‌دهد.

برای اینکه بتن سخت شده بتواند در برابر چرخه ذوب و یخ مقاومت کافی از خود نشان دهد باید دارای فاکتور فاصله برابر یا کمتر از ۲/۰ میلیمتر باشد (۰/۲  L). ضریب فاصله حباب‌های ایجاد شده در بتن‌هایی که دارای برخی افزودنی‌های فوق روان‌کننده هستند بیش از مقدار لازم جهت مقاومت بتن در برابر چرخه ذوب و یخ می‌باشد. با این وجود مشاهده شده است که نمونه‌های بتنی دارای افزودنی فوق روان‌کننده با ضریب فاصله ۵/۲ میلیمتر و بیش از آن نیز مقاومت خوبی در برابر چرخه ذوب و یخ نشان می‌دهند.

در مورد مقاومت در برابر سولفات نیز تفاوت چندانی بین بتن حاوی افزودنی و بتن بدون افزودنی مشاهده نشده است. به طور مشابه، کاهش نسبت آب به سیمان در اثر استفاده از افزودنی فوق روان‌کننده مقاومت بتن در برابر ملات سولفاته را افزایش می‌دهد.

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن آرگون ARGON

مناسب برای تولید بتن در کارخانه‌ها و پروژه‌ها

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی جیپیکس GIPIX

مناسب برای تولید محصولات گچی و بتنی با حفظ کارایی طولانی مدت

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی یونیکس UNIX

افزایش زمان حالت خمیری و کارایی ملات سنگ مصنوعی

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن دراگون DRAGON

افزایش روانی و مقاومت بتن در هوای گرم

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن پایتون PYTHON

افزایش روانی بتن در محل بتن‌ریزی، ویژه لوله پمپاژ طولانی

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن کوانتوم QUANTUM

کاهنده آب بسیار پر قدرت، ویژه آب به سیمان بسیار پایین

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن زنون XENON

ویژه تولید بتن در بچینگ در فصل زمستان، با حفظ اسلامپ مناسب

ضد یخ بتن

ضد یخ ملات مایع آلپاین ALPINE

زودگیر کننده‌ ملات، دارای کلر

حباب هوا ساز بتن

حباب هوا ساز بتن هیرو HERO

افزایش کارایی و دوام در برابر سیکل ذوب و یخبندان

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی رزیکس RESIX

افزایش آب‌بندی و مقاومت فشاری و خمشی موزاییک پلیمری

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن مایع اسکیمو ESKIMO

زودگیر بتن بدون کلر

دیرگیر بتن

دیرگیر بتن لیکو LICO

افزایش زمان گیرش بتن در هوای گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چت واتساپ | مشاوره و خرید افزودنی بتن
چت در واتساپ
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم