مقاومت بتن: از سیر تا پیاز مقاومت بتن یا مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

مقاومت بتن

مقاومت بتن، مهمترین خاصیت و مشخصه بتن نزد طراحان و مهندسان کنترل کیفیت بتن می‌باشد. در جامدات رابطه معکوس بین تخلخل (حجم فضاهای خالی) و مقاومت، یک اصل است. در نتیجه در بتن و مواد ترکیبی نظیر آن تخلخل هر جزء تشکیل دهنده می‌تواند بر مقاومت تأثیر بگذارد. از آنجا که سنگدانه‌ها عموما متراکم و با مقاومت بالا هستند، لذا تخلخل خمیر سیمان سخت شده و ناحیه انتقال بین سنگدانه و خمیر سیمان اغلب تعیین کننده مقاومت مشخصه بتن‌های معمولی است.

اگر چه پارامتر نسبت آب به سیمان در تعیین و میزان تخلخل خمیر و ناحیه انتقال و در نتیجه مقاومت بتن بسیار اهمیت دارد ولی عواملی نظیر تراکم و عمل آوری بتن (درجه هیدراتاسیون سیمان)،‌اند ازه و کانی‌های سنگدانه ها، مواد افزودنی، ابعاد و شکل نمونه، شرایط رطوبت، نوع تنش و سرعت بارگذاری نیز در مقاومت بتن اهمیت دارند. در این مطلب از رامکا بلاگ، تأثیر عوامل مختلف بر روی مقاومت بتن، همراه با جزئیات بررسی می‌گردد. از آنجا که مقاومت تک محوری فشاری اغلب به عنوان نشانه مقاومت بتن انتخاب می‌شود، لذا رابطه بین مقاومت فشاری تک محوری و سایر مقاومتها، نظیر مقاومت کششی، خمشی، برشی و دو محوری نیز در این مطلب مورد بحث قرار می‌گیرد.

تعریف مقاومت بتن

مقاومت یک ماده، به توانایی و مقاومت آن در برابر تنشها، بدون بروز شکست در آن، اطلاق می‌شود.

شکست، در پاره‌ای از مواقع با ظاهر شدن ترکها اتفاق می‌افتد. به هر حال بایستی توجه داشت که بتن بر خلاف بسیاری از مصالح ساختمانی حتی قبل از قرار گرفتن در زیر بارهای خارجی دارای ریز ترک هایی می‌باشد.

بنابراین در بتن، مقاومت به تنش مورد نیاز برای شکست آن گفته می‌شود که در واقع مترادف با درجه گسیختگی است که در آن تنش وارده به حداکثر خود می‌رسد.

در نمونه‌های کششی شکست قطعه آزمایشی اغلب به صورت گسیختگی است، در حالی که در فشار، قطعه تحت آزمایش موقعی به شکست می‌رسد که هیچگونه علامتی از گسیختگی خارجی در آن مشهود نبوده ولی ترکهای داخلی آنقدر پیشرفت نموده‌اند که نمونه دیگر قادر به تحمل باری بالاتر از بار وارده نیست.

اهمیت مقاومت بتن

در طرح و کنترل کیفیت بتن، مقاومت خاصیتی است که اغلب، مقدار آن مشخص می‌گردد. دلیل این امر آن است که در مقایسه با سایر خواص، مقاومت بتن به آسانی قابل آزمایش و‌اند ازه گیری است. علاوه بر این بسیاری از خواص بتن نظیر مدول ارتجاعی، ضد آب بودن یا نفوذناپذیری، و مقاومت در مقابل هوازدگی و عوامل ایجادکننده آن، نظیر آب، مستقیما با مقاومت مربوط بوده و می‌توان از نتایج مقاومت، به آن خواص پی برد.

قبلا در مطالب قبلی  عنوان شد که مقاومت فشاری بتن بسیار بالاتر از سایر مقاومت‌های آن است و بسیاری از اجزای بتنی بدلیل دارا بودن مقاومت فشاری بالا طراحی می‌شوند. اگرچه در عمل بتن اغلب همزمان تحت تنشهای فشاری، برشی و کششی در دو جهت قرار میگیرد لیکن به علت آسانی تعیین مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن، که با آزمایش استاندارد مقاومت فشاری مشخص می‌گردد، در سطح جهان به  عنوان نشانه عمومی مقاومت بتن پذیرفته شده است.

رابطه بین مقاومت بتن و تخلخل بتن

به طور کلی رابطه اساسی معکوسی بین مقاومت و تخلخل یک جسم جامد برقرار است. به عنوان مثال در یک ماده همگن این رابطه به صورت زیر است:

S=S0 e-kp

که در آن S مقاومت ماده دارای تخلخل p ، S0 مقاومت ذاتی ماده در حالت تخلخل صفر، و  k مقدار ثابتی است.

برای بسیاری از مصالح، رابطه بین S/S0 و تخلخل از یک شکل منحنی تبعیت می‌کند. به عنوان مثال منحنی نشان داده شده در شکل زیر ( قسمت الف) برای سیمان‌هایی با عمل آوری معمولی و سیمانهای اتوکلاو شده و با سنگدانه‌های مختلف به دست آمده است.

در واقع رابطه بین مقاومت و تخلخل برای محدوده وسیعی از مواد نظیر آهن، فولاد زنگ نزن، گچ کشته، آلومین تف جوش و زیرکونیا صادق می‌باشد(شکل زیر قسمت ب). پاورز در تحقیقاتش بین مقاومت فشاری ۲۸ روزه fc سه مخلوط متفاوت ملات از یک سو، و نسبت بین ژل به فضای خالی (یا بین محصولات جامد ناشی از هیدراتاسیون در سیستم و کل فضای خالی) رابطه زیر را به دست آورد:

fc=ax3

که در آن (a) مقاومت ذاتی مواد در تخلخل (p) برابر با صفر، و (x) نسبت بین جامد و فضای خالی یا میزان مواد جامد در سیستم است که برابر با  ۱-p می‌باشد. نتایج آزمایشهای پاورز در شکل زیر (ج) نشان داده شده است. او میزان ضریب a را برابر MPa ۲۳۴ به دست آورده است. شباهت سه منحنی شکل زیر رابطه عمومی بین تخلخل و مقاومت جسم جامد را تأیید می‌کند.

رابطه ساده‌ای که بین تخلخل و مقاومت در حجم یا ملات سیمان سخت شده موجود است در بتن پیچیده‌تر است. وجود ریز ترکها در ناحیه انتقال و فصل مشترک بین خمیر سیمان و درشت دانه‌ها پیش بینی مقاومت را از روی ارتباط دقیق تخلخل – مقاومت مشکل می‌سازد.

به هر حال اعتبار عمومی رابطه تخلخل – مقاومت قابل استناد است زیرا که تخلخل اجزای بتن از جمله تخلخل ناحیه انتقال نیز در محدودیت مقاومت شرکت دارد.

در بتن دارای سنگدانه‌های با مقاومت بالا و تخلخل کم، مقاومت مواد وابسته به مقاومت خمیر سخت شده و مقاومت ناحیه انتقال می‌باشد. عموما در سنین اولیه، مقاومت ناحیه انتقال از مقاومت خمیر کمتر است و در دراز مدت این پدیده معکوس می‌گردد.

"<yoastmark

حالت شکست در بتن

در مصالحی همچون بتن که دارای فضاهای خالی با‌ اندازه‌های مختلف در خمیر آن و ترک‌های ریز در ناحیه انتقال خمیر و سنگدانه درشت می‌باشد، حالت شکست تحت تنش‌های وارده بسیار پیچیده بوده و با تنش وارده تغییر می‌کند. به هر حال بررسی حالت‌های شکست در درک کامل‌تر و کنترل عوامل موثر بر مقاومت بتن مفید خواهد بود.

در حالت کشش تک محوری، انرژی نسبتا کمتری برای شروع و رشد ترکها در خمیر مورد نیاز است. گسترش سریع و ارتباط بین سیستم ترک‌ها که شامل ترکهای موجود در ناحیه انتقال و ترکهای جدید در خمیر می‌باشد عامل اصلی شکست در بتن است. در حالت فشار، شکست نمونه با شکنندگی کمتری همراه است زیرا انرژی لازم برای تشکیل و گسترش ترکها در خمیر سیمان بیشتر خواهد بود.

اصولا توافق بر این است که در آزمایش فشار تک محوری در بتن‌های با مقاومت متوسط و پایین، در تنش‌های زیر ۵۰ درصد تنش گسیختگی، ترک جدیدی در خمیر بوجود نمی آید. در این مرحله، یک سیستم پایداری از ترکها که به ترکهای پیوستگی برشی موسومند در نزدیکی سنگدانه‌های درشت وجود دارد. در تنش‌های بالاتر از میزان فوق، ترکهای جدیدی در خمیر ایجاد می‌شود که تعداد و‌ اندازه آنها بسرعت با افزایش تنش رشد پیدا می‌کند.

ترکهای موجود در خمیر و در ناحیه انتقال (ترک پیوستگی برشی) سرانجام به هم متصل شده و شکل شکستی با زاویه حدود ۲۰ تا ۳۰ درجه نسبت به جهت بار وارده بوجود می‌آورند. (شکل زیر را ببینید).

حالت شکست معمول بتن در فشار و مقاومت فشاری بتن
حالت شکست معمول بتن در فشار

 

 

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

عملکرد بتن در مقابل تنشهای وارده نه فقط به نوع تنش بلکه همچنین به چگونگی ترکیب عوامل مختلف موثر بر تخلخل اجزای مختلف بتن بستگی دارد. عوامل فوق شامل خواص و نسبتهای مصالح تشکیل دهنده بتن، درجه تراکم آن و شرایط عمل آوری بتن می‌باشد. از نقطه نظر مقاومت، ارتباط بین نسبت آب به سیمان بتن و تخلخل بدون شک مهمترین عامل است، زیرا مستقل از سایر عوامل، این پارامتر بر تخلخل، هم در خمیر سیمان و هم در ناحیه مشترک بین خمیر و سنگدانه درشت، موثر می‌باشد.

تعیین مستقیم تخلخل اجزای بتن به صورت جداگانه، یعنی خمیر سخت شده و ناحیه انتقال، غیر عملی است و لذا پیش بینی مدلهای دقیق مقاومت بتن بسیار مشکل است. به هر حال در طول زمان روابط تجربی مفیدی به دست آمده است که برای کارهای عملی، به طور غیرمستقیم، اطلاعات کافی را در مورد تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت فشاری به دست میدهد.(مقاومت فشاری به عنوان شاخصی از انواع دیگر مقاومت بتن بکار می‌رود.)

با وجود آنکه واکنش واقعی بتن به تنش اعمال شده، در نتیجه‌اند رکنش پیچیده بین عوامل مختلف می‌باشد، ولی به منظور تسهیل درک موضوع، این عوامل تحت سه رده زیر بحث و بررسی میشوند:

 1. مشخصات و خواص مصالح
 2. شرائط عمل آوری
 3. پارامترهای آزمایش

تاثیر مشخصات و خواص مصالح بر مقاومت فشاری بتن

قبل از هر اختلاط بتن، انتخاب مصالح مناسب و تعیین نسبت آنها اولین قدم در دست یابی به بتنی است که بتواند مطابق مشخصات باشد. نکات مهم این مواد در ارتباط با مقاومت بتن در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد. بایستی توجه داشت که در عمل بسیاری از عوامل طرح اختلاط به هم وابسته بوده و لذا تأثیر آنها نمی تواند جداگانه باشد.

تاثیر نسبت آب به سیمان بر مقاومت بتن

در سال ۱۹۱۸ در نتیجه تحقیقات و آزمایشهای انجام شده در موسسه لویس دانشگاه ایلینوی، آبرام ارتباط بین نسبت آب به سیمان و مقاومت بتن را بیان نمود. این رابطه که به قانون نسبت آب به سیمان آبرام معروفست ارتباط معکوس بین این دو عامل را به صورت زیر بیان می‌کند:

که در آن w/c نسبت آب به سیمان در مخلوط بتن و k1 و k2 ثابتهای تجربی هستند.

منحنی‌های معمول نمایش دهنده ارتباط نسبت آب به سیمان و مقاومت بتن در یک سن مشخص عمل آوری مرطوب در شکل زیر آمده است.

با توجه به عوامل موثر بر مقاومت خمیر سیمان هیدراته شده، و تأثیر افزایش نسبت آب به سیمان بر روی تخلخل، در درجه هیدراتاسیون (آبگیری) داده شده ، رابطه نسبت آب به سیمان و مقاومت بتن می‌تواند بازتاب طبیعی ضعف بیشتر خمیر به علت افزایش تخلخل آن بر اثر افزایش نسبت آب به سیمان باشد.

تاثیر آب به سیمان و مدت عمل آوری مرطوب بر روی مقاومت بتن
تاثیر آب به سیمان و مدت عمل آوری مرطوب بر روی مقاومت بتن

مقاومت فشاری بتن تابع نسبت آب به سیمان و درجه هیدراتاسیون سیمان می‌باشد.در یک دمای هیدراتاسیون معین، درجه هیدراتاسیون و مقاومت توابعی از زمان هستند.

به هر حال توضیح موضوع به صورت فوق، تأثیر نسبت آب به سیمان بر روی مقاومت ناحیه انتقال را در نظر نمی گیرد. در بتن‌های با مقاومت پایین تا متوسط ساخته شده با سنگدانه‌های معمول، هم تخلخل ناحیه انتقال و هم تخلخل خمیر تعیین کننده هستند و رابطه مستقیمی بین نسبت آب به سیمان و مقاومت وجود دارد. به نظر نمی رسد که این رابطه در حالت بتن‌های با مقاومت بالا (با نسبت آب به سیمان خیلی پایین) کاملا صادق باشد.

برای مخلوط‌های با نسبت آب به سیمان زیر ۰/۳ افزایش متناسب مقاومت بر اثر تغییر بسیار جزیی نسبت آب به سیمان حاصل می‌شود. این پدیده به بهبود مقاومت ناحیه انتقال در آب به سیمانهای پایین نسبت داده میشود. استدلال دیگر آن است که با کاهش نسبت آب به سیمان‌اند ازه بلورهای هیدروکسید کلسیم نیز کوچکتر میگردد.

تاثیر میزان هوا در بتن بر مقاومت بتن

در اکثر موارد این نسبت آب به سیمان است که تخلخل خمیر را در درجه معینی از هیدراتاسیون تعیین می‌کند. به هر حال هنگامی که حبابهای هوا در نتیجه عدم تراکم کافی یا براثر کاربرد مواد حباب هوازا در مخلوط بوجود می‌آید، این حبابها تأثیر عمده‌ای در افزایش تخلخل وکاهش مقاومت خواهد داشت. در یک نسبت آب به سیمان مشخص، تأثیر حجم هوای داخل بتن بر روی مقاومت آن، در منحنی‌های شکل زیر نشان داده شده است.

تاثیر نسبت آب به سیمان،هوای محبوس و مقدار سیمان بر مقاومت بتن (به نقل از دستور العمل بتن ، اداره آبادانی آمریکا،1981و و.آ.کوردون،خواص،ارزیابی و کنترل مصالح مهندسی، شرکت مک گروهیل ، نیویورک،1979)
تاثیر نسبت آب به سیمان،هوای محبوس و مقدار سیمان بر مقاومت بتن.(به نقل از دستور العمل بتن ، اداره آبادانی آمریکا،۱۹۸۱و و.آ.کوردون،خواص،ارزیابی و کنترل مصالح مهندسی، شرکت مک گروهیل ، نیویورک،۱۹۷۹)

 

به ازای یک نسبت آب به سیمان و با مقدار سیمان معین، میزان هوای بتن عموما سبب کاهش مقاومت می‌شود. برای مقادیر سیمان خیلی پایین، در مخلوط، هوای ایجاد شده در بتن سبب افزایش مقاومت می‌شود.

در شکل بالا مشهود است که افت مقاومت بر اثر حباب‌های هوا نه فقط به نسبت آب به سیمان مخلوط بتن بلکه به میزان سیمان نیز بستگی دارد. نتایج شکل بالا (ب) نشان میدهد که در یک نسبت آب به سیمان مشخص، بتن‌های با مقاومت بالا (دارای مقدار بالای سیمان) افت مقاومت زیادی بر اثر افزایش حباب هوا پیدا می‌کنند در حالی که در بتن‌های با مقاومت پایین (دارای مقدار کم سیمان ) بر اثر حباب هوا افت مقاومتی ناچیز و یا ممکن است افزایش مقاومتی نیز در آنها پدید آید. این نکته اهمیت زیادی در طرح بتن‌های حجیم دارد.

تأثیر نسبت آب به سیمان و میزان سیمان در بتن تحت تنش می‌تواند از اثرات متضادی که میزان هوا در بتن دارد نتیجه و بیان گردد. با افزایش تخلخل خمیر، حباب هوا اثر معکوسی بر روی مقاومت ماده مرکب می‌گذارد. از طرف دیگر با افزایش کارایی و قابلیت تراکم خمیر، حباب هوا می‌تواند باعث افزایش مقاومت ناحیه انتقال (بخصوص در مخلوطهای با آب و سیمان پایین) شده و در نتیجه مقاومت بتن را بهبود بخشد.

چنین به نظر میرسد که در بتن کم سیمان، زمانی که ایجاد حباب هوا همراه با کاهش مقدار قابل ملاحظه‌ای از آب مخلوط باشد، تأثیر معکوس حباب هوا بر روی مقاومت خمیر بیش از اثر مثبت و جبران کننده‌ای است که بر روی ناحیه انتقال دارد.

تاثیر نوع سیمان بر مقاومت بتن

با توجه به شکل بالا دریافتیم که هم نسبت آب به سیمان و هم درجه هیدراتاسیون سیمان، تعیین کننده تخلخل خمیر سیمان هیدراته شده هستند. تحت شرایط عمل آوری استاندارد، سیمان پرتلند نوع ۳ سریعتر از سیمان پرتلند نوع ۱ با آب واکنش داده، و بنابراین در سنین اولیه واکنش هیدراتاسیون و به ازای نسبت آب به سیمان مشخص، بتن با سیمان پرتلند نوع ۳ تخلخلی کمتر و مقاومت خمیری بیشتر از بتن با سیمان پرتلند نوع ۱ خواهد داشت.

شکل زیر نمایش دهنده محدوده‌های مقاومت است که توسط انجمن سیمان پرتلند به دست آمده و اثر نسبت آب به سیمان و نوع سیمان بر روی بتن‌های با حباب هوا و بدون آن را نشان می‌دهد.

تاثیر نسبت آب به سیمان، مدت عمل آوری مرطوب، نوع سیمان و هوای ایجاد شده بر مقاومت بتن
تاثیر نسبت آب به سیمان، مدت عمل آوری مرطوب، نوع سیمان و هوای ایجاد شده بر مقاومت بتن

تقریبا بیشتر مقادیر مقاومت حاصل از آزمایش‌های مختلف با مواد گوناگون، در داخل این محدوده جای می‌گیرد. در صورتی که نتایج آزمایشگاهی یا صحرایی مقاومت در دست نباشد، توصیه میشود که نسبت آب به سیمان از منحنی‌های فوق و با استفاده از حد پایین منحنی‌های مقاومت تخمین زده شود.

بایستی توجه داشت که در دمای معمولی، روند هیدراتاسیون و افزایش مقاومت سیمانهای پرتلند نوع ۲ و ۴ و ۵، نوع IS (سیمان پرتلند روباره ای)، و نوع IP (سیمان پرتلند پوزولانی) کمی کندتر از سیمان پرتلند نوع ۱ می‌باشند.

در دمای معمولی و برای سیمانهای مختلف پرتلند و سیمانهای پرتلند مخلوط، درجه هیدراتاسیون در سن ۹۰ روز و بالاتر تقریبا یکسان است، لذا تأثیر ترکیبات سیمان بر تخلخل خمیر و مقاومت بتن محدود به سنین اولیه بتن است. تأثیر نوع سیمان پرتلند بر روی مقاومت نسبی بتن در سنین ۱و۷ و ۲۸ و ۹۰ روز در جدول زیر آورده شده است.

تاثیر نوع سیمان بر مقاومت نسبی تقریبی بتن
تاثیر نوع سیمان بر مقاومت نسبی تقریبی بتن

تاثیر سنگدانه بر مقاومت بتن

در تکنولوژی بتن تاکید زیاد بر تأثیر نسبت آب به سیمان و مقاومت، مسائلی را ایجاد کرده است. مثلا به تأثیر سنگدانه‌ها بر مقاومت چندان بها داده نشده است. صحیح این است که مقاومت سنگدانه معمولا عامل مهمی در مقاومت بتن‌های معمولی نیست و بغیر از سنگدانه‌های سبک، اغلب سنگدانه‌ها چندین برابر مقاوم‌تر از خمیر و ناحیه انتقال در یک بتن هستند. بعبارت دیگر در بیشتر موارد، مقاومت سنگدانه به سختی در بتن سودمند واقع می‌شود، زیرا که شکست و گسیختگی بتن از دو عامل دیگر نتیجه می‌گردد.

اما سایر خواص سنگدانه به جز مقاومت، نظیر‌اند ازه، شکل، بافت سطحی، دانه بندی و کانیهای سنگدانه‌ها به نسبت‌های مختلف بر روی مقاومت بتن تأثیر می‌گذارند. اغلب، تاثیر خواص سنگدانه بر روی مقاومت بتن از تغییری که در نسبت آب به سیمان داده می‌شود نمایان می‌گردد. اما شواهدی از کارهای انجام شده دیده می‌شود که این مطلب را در همه حالات تأیید نمی کند.

همچنین از ملاحظات تئوریکی می‌توان دریافت که مستقل از نسبت آب به سیمان،‌اند ازه و شکل و بافت سطحی و کانیهای سنگدانه‌ها نیز بر روی خواص ناحیه انتقال و در نتیجه بر روی مقاومت بتن تأثیر می‌گذارند.

تغییر در حداکثر‌اند ازه سنگدانه‌های درشت دانه بندی شده، از یک کانی مشخص، دو تأثیر متفاوت بر روی مقاومت بتن دارد. به ازای مقدار سیمان و روانی یکسان، مخلوطهای بتنی که دانه‌های درشت تری دارند به آب اختلاط کمتری، نسبت به سنگدانه‌های ریزتر، نیاز دارند. در مقابل، سنگدانه‌های درشت‌تر تمایل به تشکیل لایه انتقال ضعیف‌تر با ریز ترکهای بیشتری دارند. تأثیر خالص این مسأله، با تغییر نسبت آب به سیمان و تنشهای وارده بر بتن، تغییر می‌کند.

کُردُن و گیلیسپی (در شکل زیر) نشان دادند که در محدوده‌اند ازه الک نمره ۴ تا ۳ اینچ (۵ تا ۷۵ میلیمتر) تأثیر‌اند ازه حداکثر دانه درشت بر مقاومت ۲۸ روز بتن با مقاومت بالا (نسبت آب به سیمان ۰/۴) و بتن با مقاومت متوسط (نسبت آب به سیمان ۰/۵۵) بیش از بتن‌های با مقاومت پایین (نسبت آب به ۰/۷) می‌باشد. دلیل این امر این است که در نسبت آب به سیمان پایین، کاهش تخلخل ناحیه انتقال، نقش مهمتری در مقاومت بتن ایفا میکند.

بعلاوه چون ناحیه انتقال تأثیر بیشتری بر روی مقاومت کششی بتن نسبت به مقاومت فشاری آن دارد لذا باید انتظار داشت که در یک مخلوط بتن با نسبت آب به سیمان ثابت، نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری با کاهش‌اند ازه سنگدانه‌های درشت افزایش یابد.

تاثیر‌اند ازه سنگدانه و نسبت آب به سیمان بتن بر روی مقاومت بتن .(به نقل از و.آ.کوردون و اچ.آ.گیلیسپی)،مجله ACI،مجموعه مقالات ،جلد60شماره 8.سال 1963).
تاثیر‌اند ازه سنگدانه و نسبت آب به سیمان بتن بر روی مقاومت بتن

 

 

عموما، مقاومت بالا یعنی نسبت آب به سیمان پایین در بتن به طور معکوس تحت تأثیر افزایش‌اند ازه سنگدانه قرار میگیرد. برای یک آب به سیمان معین به نظر نمی رسد‌اند ازه سنگدانه تأثیر زیادی بر روی مقاومت بتن برای بتن‌های با مقاومت بالا یعنی نسبت آب به سیمان پایین داشته باشد.

تغییر در دانه بندی سنگدانه بدون تغییر در حداکثر قطر شن، با ثابت نگهداشتن نسبت آب به سیمان، می‌تواند بر روی مقاومت بتن اثر گذارد در حالی که این تغییر سبب ایجاد تغییراتی در کارایی و آب‌اند اختگی بتن می‌شود. در یک کار آزمایشگاهی با نسبت آب به سیمان ثابت و برابر با ۰/۶ ، با افزایش تدریجی نسبت شن به ماسه، و نیز میزان سیمان مخلوط، کارایی آن از ۵۰ میلیمتر به ۱۵۰ میلیمتر افزایش یافت و در نتیجه، مقاومت فشاری ۷ روزه آن در حدود ۱۲ درصد کاهش یافته، و از ۲۴ به ۲۱ رسید.

در شکل زیر تأثیر افزایش کارایی بر روی مقاومت و هزینه تمام شده مخلوطهای بتنی نمایش داده شده است. این نتایج نمایش دهنده اهمیت اقتصادی ساخت مخلوطهای بتنی با کمترین کارایی است به شرط اینکه این کارایی از نقطه نظر تراکم کامل نیز مناسب باشد.

تاثیر اسلامپ بتن بر روی مقاومت و هزینه تمام شده آن .(نتایج از تجربیات دانشجویان دانشگاه برکلی کالیفرنیا اخذ شده است)
تاثیر اسلامپ بتن بر روی مقاومت و هزینه تمام شده آن .(نتایج از تجربیات دانشجویان دانشگاه برکلی کالیفرنیا اخذ شده است)

 

برای نسبت آب به سیمان معین، مخلوط‌های بتنی با اسلامپ بالاتر تمایل بیشتری به‌ انداختن داشته و در نتیجه مقاومت کمتری دارند. لذا اقتصادی نیست که مخلوط‌های بتنی با اسلامپهای بیش از حد نیاز تولید شوند.

مخلوطهای بتنی ساخته شده از سنگدانه‌های شکسته با بافت خشن و زبر اغلب مقاومت (بخصوص مقاومت کششی) بالاتری در سنین اولیه نسبت به بتن‌های ساخته شده با سنگدانه‌های طبیعی و سطح صاف با کانیهای یکسان نشان میدهند. علت این افزایش به پیوستگی فیزیکی قویتر بین سطح سنگدانه و خمیر هیدراته شده در این حالت نسبت داده میشود. در سنین بالاتر هنگامی که واکنشهای شیمیایی بین سطح سنگدانه و خمیر سیمان صورت می‌پذیرد، تأثیر بافت سطحی سنگدانه بر روی مقاومت کاهش می‌یابد.

از نقطه نظر پیوستگی بین سنگدانه و خمیر سیمان، بایستی توجه داشت که حتی سطح به نظر صاف شن هوازده نیز دارای زبری و سطح کافی برای پیوستگی است و این مسأله با استفاده از میکروسکوپ کاملا مشهود است. از طرفی با یک میزان سیمان مشخص، سنگدانه‌های با سطح زبر و خشن، به آب بیشتری برای ایجاد کارایی مشخص نیاز دارند که این امر مزیت مقاومت بالاتر این نوع سنگدانه را در بتن خنثی می‌کند.

ترکیبات مختلف کانیهای سنگدانه‌ها نیز در مقاومت بتن مؤثر بوده است. گزارشهای زیادی حاکی از این است که تحت شرایط یکسان، جایگزینی کانیهای آهکی با سیلیسی سبب افزایش مقاومت بتن گشته است. نه فقط کاهش حداکثر قطر سنگدانه (شکل زیر قسمت الف) بلکه جابه جایی ماسه سنگ با سنگ آهک (شکل زیر قسمت ب) نیز سبب بالا رفتن مقاومت نهایی (مثلا ۵۶ روزه) بتن می‌گردد.

هر متر مکعب از مخلوط بتن نشان داده شده در شکل زیر دارای ۴۷۵ کیلوگرم سیمان نوع ۱، ۱۱۹ کیلوگرم خاکستر بادی نوع F، ۱۹۶ کیلوگرم آب، ۱۰۳۸ کیلوگرم شن شکسته ،۵۹۰ کیلوگرم ماسه سیلیسی طبیعی، و یک لیتر ماده افزودنی کاهنده آب یا همان روان کننده ها می‌باشد.

تاثیر‌اند ازه سنگدانه و کانی‌های آن بر روی مقاومت بتن .(نتایج از تجربیات دانشجویان دانشگاه برکلی کالیفرنیا اخذ شده است.)
تاثیر‌ اندازه سنگدانه و کانی‌های آن بر روی مقاومت بتن .(نتایج از تجربیات دانشجویان دانشگاه برکلی کالیفرنیا اخذ شده است.)

 

برای یک نسبت آب به سیمان و مقدار سیمان معین،‌اندازه  و نوع سنگدانه تاثیر بسیار زیادی بر روی مقاومت بتن خواهد داشت.

تاثیر آب اختلاط بر مقاومت بتن

وجود ناخالصی‌های بیش از حد در آب بتن علاوه بر تأثیر بر مقاومت و زمان گیرش آن می‌تواند سبب بروز شوره در سطح و خوردگی میلگرد در بتن گردد. به طور کلی کیفیت آب اختلاط عامل مهمی در مقاومت نیست و این کیفیت، اغلب در مشخصات با عبارت اینکه آب مصرفی در بتن باید برای آشامیدن مناسب باشد آورده می‌شود. آبهای شهری به ندرت دارای مواد محلول بیش از ppm ۱۰۰۰ (قسمت در میلیون) می‌باشند.

به عنوان یک قاعده، آب نامناسب برای آشامیدن ممکن است لزوم نامناسب برای اختلاط بتن نباشد. از نقطه نظر مقاومت، آبهای اسیدی، قلیایی، نمکدار، شور، رنگی و دارای بو نباید سریعا مردود شوند. این مسأله دارای اهمیت خاصی است بخصوص که آبهای برگشتی از معادن و یا از کارخانه‌های صنعتی ممکن است با اطمینان برای ساخت بتن بکار روند.

بهترین راه برای تعیین مناسب بودن آب ناشناخته برای ساخت بتن، مقایسه بین زمان‌های گیرش سیمان، و مقاومت ملات‌های مکعبی ساخته شده از آب ناشناخته و آب تمیز به عنوان نمونه شاهد میباشد. نمونه‌های مکعبی ساخته شده با آب ناشناخته بایستی مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه‌ای برابر یا حداقل ۹۰ درصد مقاومت نمونه‌های ساخته شده از آب تمیز و شناخته شده باشد و همچنین نباید زمان گیرش سیمان را تا میزان غیرقابل قبولی تغییر بدهد.

آب دریا که اغلب تا ppm ۳۵۰۰۰ نمک حل شده دارد برای مقاومت بتن غیر مسلح زیان آور نیست. اما به هر حال استفاده از آن در بتن مسلح و بتن پیش تنیده می‌تواند خطر خوردگی فولاد را بالا برده و بنابراین نباید در چنین شرایطی از آب دریا در ساخت بتن استفاده شود. به عنوان یک راهنمای کلی، از نقطه نظر مقاومت، وجود مقادیر زیادتر از حد روغن، نمک یا شکر در آب اختلاط بتن می‌تواند به عنوان زنگ خطر تلقی گردد.

تاثیر مواد افزودنی بر مقاومت بتن

تاکنون در مورد تأثیر معکوس مواد حباب هوازا بر روی مقاومت بتن بحث شده است. به ازای یک نسبت آب به سیمان معین، وجود مواد کاهش دهنده آب در بتن می‌تواند معمولا اثر مثبتی بر روی میزان هیدراتاسیون سیمان و افزایش مقاومت اولیه بتن داشته باشد.

مواد افزودنی دیرگیر کننده و زودگیر کننده تأثیر عمده‌ای بر روی آهنگ افزایش مقاومت خواهند داشت، ولی بیشتر آنها بر روی مقاومت نهایی بتن تأثیر قابل ملاحظه‌ای نخواهند داشت. اما بسیاری از محققین مشخص کرده‌اند که مقاومت نهایی بتن در صورتی که نرخ افزایش مقاومت آن در سنین اولیه کند گردد، افزایش خواهد یافت.

به دلیل ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، کاربرد پوزولانها و مواد مصنوعی با خاصیت سیمانی به عنوان مواد افزودنی در بتن روز به روز افزایش می‌یابد. اگر این مواد به عنوان جایگزین سیمان مصرف شوند اغلب آهنگ افزایش مقاومت را کند می‌کنند. یکی از بهترین مواد جایگزین سیمان، میکروسیلیس می‌باشد که در بتن به شکل اصلاح شده ژل میکروسیلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مواد در دمای معمولی با هیدروکسید کلسیم به دست آمده از واکنشهای سیمان و آب ترکیب شده و تولید سیلیکات کلسیم هیدراته شده میکنند که این امر سبب کاهش تخلخل هم در خمیر سیمان و هم در ناحیه انتقال می‌شود. بنابراین کاربرد مواد پوزولانی در بتن می‌تواند منجر به افزایش مقاومت نهایی و کاهش تراوایی آن گردد. بایستی توجه داشت که مواد پوزولانی بخصوص مقاومت کششی بتن را افزایش می‌دهند.

چسب بتن نیز مایع غلیظ پلیمری با حالت امولسیونی می­باشد که با هدف افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ماده قبل از خشک شدن قابلیت انحلال در آب داشته و پس از خشک شدن به هیچ وجه در آب حل نخواهد شد. بنابراین  به واسطه اختلاط با مخلوط‌های سیمانی منجر به حفظ خواص کیفیتی برابر با عمر مفید سازه خواهد شد.

چسب بتن علاوه بر قدرت چسبندگی فوق العاده‌ای که دارد به دلیل آنکه بر پایه رزین‌ها و پلیمرهای ضد آب می‌باشد هنگامی که با آب مصرفی در بتن مخلوط می‌شود موجب افزایش مقاومت‌های کششی، خمشی و دوام  بیشتر در بتن می‌شود.

تاثیر شرایط عمل آوری بر مقاومت فشاری بتن

عمل آوری به مجموع عملیاتی گفته میشود که برای ادامه واکنشهای سیمان بلافاصله بعد از ریختن بتن در قالب اعمال می‌شود و شامل کنترل زمان، درجه حرارت و رطوبت است.

برای یک نسبت آب به سیمان مشخص، تخلخل خمیر سیمان هیدراته شده، از روی درجه هیدراتاسیون سیمان تعیین می‌شود (شکل زیر، حالت الف). در دمای معمولی، بلافاصله پس از ریختن آب بر روی سیمان، واکنشهای اجزای اساسی آن شروع می‌شود، ولی با پوشیده شدن دانه‌های سیمان هیدراته نشده توسط محصولات هیدراتاسیون، این واکنش‌ها به میزان زیادی کاهش می‌یابند.

علت این امر آن است که واکنشهای سیمان تنها تحت رطوبت‌های در حد اشباع ادامه می‌یابند و اگر فشار بخار آب در لوله‌های مویینه کمتر از ۸۰ درصد شود تقریبا متوقف می‌شوند. بنابراین زمان و رطوبت عوامل بسیار مهمی در ادامه واکنشها می‌باشند. همچنین همانند سایر واکنش‌های شیمیایی، دما سبب تسریع واکنشهای سیمان و آب میگردد.

تاثیر زمان عمل آوری بر مقاومت فشاری بتن

در رابطه بین مقاومت و زمان برای بتن عموما فرض می‌شود که شرایط عمل آوری، محیط مرطوب و دمای معمولی است. به ازای یک نسبت آب به سیمان مشخص، افزایش مدت عمل آوری در محیط مرطوب سبب افزایش مقاومت می‌گردد (شکل زیر) به شرط اینکه واکنشهای دانه‌های سیمان هیدراته نشده هنوز ادامه داشته باشد. در قطعات نازک بتنی در صورتی که آب لوله‌های موئینه بواسطه تبخیر از دست برود، شرایط عمل آوری در هوا حاکم شده و مقاومت با زمان افزایش نخواهد یافت (شکل زیر).

تاثیر شرایط عمل آوری بتن بر روی مقاومت بتن .(به نقل از دستور العمل بتن ، ویرایش هشتم اداره آبادانی ایالات متحده،1981)
تاثیر شرایط عمل آوری بتن بر روی مقاومت آن.(به نقل از دستور العمل بتن ، ویرایش هشتم اداره آبادانی ایالات متحده،۱۹۸۱)

 

عمل آوری تاثیر مفیدی بر روی مقاومت بتن نخواهد داشت مگر آنکه عمل آوری توام با رطوبت باشد.

تغییرات مقاومت بتن با زمان اغلب مورد توجه مهندسان سازه می‌باشد. کمیته ۲۰۹ انجمن ACI ،رابطه بین مقاومت و زمان را برای بتن با عمل آوری مرطوب و با سیمان نوع ۱ به صورت زیر بیان می‌کند:

برای نمونه‌های بتنی عمل آوری شده در،کمیتهCEB – FIP رابطه زیر را پیشنهاد می‌کند:

در این روابط، متوسط مقاومت فشاری fcm(t) در سن t روز،  fcmمتوسط مقاومت فشاری ۲۸ روزه، و S ضریبی است که به نوع سیمان وابسته است و به عنوان مثال برای سیمان زودگیر ۰/۲=S و برای سیمان معمولی ۰/۲۵=S و برای سیمان دیرگیر ۰/۳۸=S می‌باشد و t1 برابر ۱ روز در نظر گرفته می‌شود.

تاثیر رطوبت عمل آوری بر مقاومت فشاری بتن

تأثیر رطوبت عمل آوری بر روی مقاومت بتن را می‌توان به وضوح از نتایج شکل زیر مشاهده کرد. نتایج نشان می‌دهند که بعد از ۱۸۰ روز، به ازای یک نسبت آب به سیمان مشخص، مقاومت بتن به عمل آمده در شرایط کاملا مرطوب در حدود ۳ برابر مقاومت همین بتن تحت شرایط عمل آوری در هوا گشته است.

به علاوه، در نتیجه ایجاد ترکهای مویین در ناحیه انتقال به علت جمع شدگی ناشی از خشک شدن، در قطعات نازکی که به صورت مرطوب عمل آوری شده‌اند، پس از آنکه در محیط خشک و در هوا قرار می‌گیرند کاهش مقاومت کمی نیز دیده می‌شود. آهنگ کاهش آب بتن بلافاصله بعد از ریختن آن در قالب نه تنها به نسبت سطح به حجم عضو بتنی وابسته است بلکه با تغییرات دما، رطوبت نسبی و سرعت باد اطراف آن نیز تغییر می‌یابد.

حداقل مدت ۷ روز عمل آوری مرطوب برای بتن‌های ساخته شده با سیمان معمولی توصیه می‌شود. بدیهی است برای سیمانهای آمیخته و سیمانهای پوزولانی، برای رسیدن به مقاومت نهایی و انجام واکنشهای کامل پوزولانی، زمان بیشتری لازم می‌باشد. عمل آوری کاملا مرطوب با پاشیدن آب بر روی بتن و یا در آب قرار دادن نمونه و با استفاده از ماسه مرطوب، خاک اره خیس و پارچه کتانی فراهم می‌شود.

از آنجا که میزان آب اختلاط بتن معمولا بیش از میزان لازم برای واکنشهای کامل سیمان میباشد(وزن آب برای واکنش‌های کامل، در حدود ۳۰ درصد وزن سیمان تخمین زده می‌شود)، لذا کاربرد پوششهای غیر قابل نفوذ بلافاصله بعد از بتن ریزی روش مناسبی برای فراهم آوردن شرایط ادامه واکنشهای سیمان و رسیدن آن به مقاومت نهایی می‌باشد.

تاثیر دمای ریختن و عمل آوری  بر روی مقاومت بتن (به نقل از دستور العمل بتن ، اداره آبادانی آمریکا،1975)
تاثیر دمای ریختن و عمل آوری  بر روی مقاومت بتن.(به نقل از دستور العمل بتن ، اداره آبادانی آمریکا،۱۹۷۵)

 

دمای ریختن و عمل آوری بتن،درجه هیدارتاسیون را کنترل نموده و بنابراین تاثیر عمیقی بر روی مقاومت نهایی بتن خواهد داشت.

تاثیر درجه حرارت عمل آوری بر مقاومت فشاری بتن

در بتن با عمل آوری مرطوب تأثیر دما بر روی مقاومت بتن، به تاریخچه زمان – درجه حرارت در بتن ریزی و عمل آوری بستگی دارد. این تأثیرات می‌توانند در سه حالت زیر نشان داده شوند: حالت اول آن است که بتن در یک دمای خاص ریخته و عمل آورده می‌شود. حالت دوم مربوط به بتن‌هایی است که در دماهای مختلف ریخته شده ولی در دمای معمولی نگهداری و عمل آوری می‌شود و بالاخره در حالت سوم، بتن در دمای معمولی ریخته شده ولی در دماهای مختلف عمل آوری می‌شود.

با تغییرات دما بین ۴ تا ۴۶ درجه سانتی گراد در بتنی که در دمای ثابت معینی ریخته و عمل آوری می‌شود، معمولا تا سن ۲۸ روز هر چه دما بالاتر باشد واکنشهای سیمان سریعتر شده و افزایش مقاومت نیز بیشتر است. از نتایج شکل (بالا قسمت الف) چنین مشهود است که مقاومت ۲۸ روزه نمونه‌های ریخته و نگهداری شده در ۴ درجه سانتی گراد حدود ۸۰ درصد مقاومت نمونه‌هایی است که در دمای ۲۱ تا ۴۶ درجه سانتی گراد ریخته و عمل آوری شده‌اند .

در سنین بالاتر، با کاهش درجه هیدراتاسیون سیمان چنین تفاوت‌هایی در مقاومت بتن‌ها دیگر مشاهده نمی شود. بعبارت دیگر همانطور که در زیر توضیح داده خواهد شد، هر چه دمای اولیه ریختن و عمل آوری بتن بالاتر می‌رود مقاومت نهایی آن کمتر می‌شود.

نتایج شکل ( بالا قسمت ب) تاریخچه تغییرات زمان – دما را در ریختن و عمل آوری نشان میدهد. دمای بتن ریزی (دما در ۲ ساعت اول بعد از بتن سازی) بین ۴ تا ۴۶ درجه سانتی گراد متغیر بوده و سپس کلیه بتن‌ها در رطوبت کامل و در دمای ۲۱ درجه سانتی گراد عمل آورده شده‌اند . نتایج نشان میدهد که مقاومت نهایی (۱۸۰ روزه) بتن ساخته شده در ۴ تا ۱۳ درجه سانتی گراد بیشتر از بتن‌های ساخته شده در دماهای ۲۱، ۲۹، ۳۸ یا ۴۶ درجه سانتی گراد بوده است. با بررسی میکروسکوپی ریزساختار سیمان هیدراته شده، بسیاری از محققین این افزایش مقاومت در عمل آوری در دمای پائین‌تر را به یکنواخت‌تر بودن خمیر هیدراته شده (بخصوص پخش فضاهای ریز در خمیر) نسبت می‌دهند.

برای بتن‌هایی که در ۲۱ درجه ساخته شده و سپس در دماهای مختلف از زیر صفر تا  ۲۱ درجه عمل آوری شده‌اند تأثیر دماهای عمل آوری بر روی مقاومت، در شکل (بالا قسمت ج) نشان داده شده است. در حالت کلی، هر چه دمای عمل آوری کمتر باشد، مقاومت بتن تا سن ۲۸ روزگی نیز کمتر است. در دمای نزدیک صفر، مقاومت ۲۸ روزه بتن تقریبا نصف مقاومت بتن عمل آوری شده در ۲۱ درجه است و به سختی می‌توان افزایش مقاومتی برای بتن تقریبا در دمای عمل آوری زیر صفر مشاهده نمود.

از آنجا که واکنش‌های سیمان و آب نسبتأ کند می‌باشد، لذا لازم است که درجه حرارت برای مدت مشخصی در یک سطح مناسب نگهداشته شود تا انرژی لازم برای انجام واکنشها موجود باشد. این عمل باعث ادامه واکنش‌ها و افزایش مقاومت و پر شدن فضاهای خالی با محصولات هیدراتاسیون خواهد شد.

تاثیر تاریخچه دما بر مقاومت فشاری بتن

 زمان بر روی مقاومت بتن تأثیر عمده‌ای داشته و کاربرد زیادی در عمل پیدا نموده است. از آنجا که از نظر مقاومت، دمای دوران عمل آوری بسیار مهمتر از دمای بتن ریزی است، لذا لازم است در بتن‌های معمولی در هوای سرد برای مدتی مشخص حداقل دما را بالا نگهداشت بتن‌های عمل آمده در هوای گرم و در مناطق حاره مقاومت اولیه بالاتر ولی مقاومت نهایی پایین تری از بتنی که در زمستان یا در هوای سرد عمل آوری می‌شود نشان میدهند.

در صنعت پیش ساخته از عمل آوری با بخار به منظور تسریع مقاومت و باز کردن سریعتر قالب‌ها استفاده میشود. در یک بتن حجیم و بدون کنترل دما، بتن برای مدت طولانی، دمایی به مراتب بالاتر از دمای محیط خواهد داشت. بنابراین در مقایسه با مقاومت بتن‌های ساخته شده در دمای معمول آزمایشگاه، بتن‌های ساخته شده در محل اغلب مقاومت اولیه بالاتر و نهایی پایین تری خواهند داشت.

عوامل موثر بر آزمایش‌های مقاومت بتن

اغلب اتفاق می‌افتد که نتایج حاصل از مقاومت بتن تحت تأثیر عوامل آزمایش نمونه‌ها و شرایط بارگذاری قرار میگیرند. پارامترهای نمونه شامل تأثیر‌اند ازه، هندسه و رطوبت نمونه می‌باشد، در حالی که پارامترهای بارگذاری شامل میزان تنش و مدت آن و نرخ اعمال تنش میباشند.

پارامترهای نمونه

در استاندارد آمریکایی،‌اند ازه نمونه استاندارد برای مقاومت فشاری استوانه ۳۰×۱۵ سانتیمتر (۱۲*۶ اینچ) می‌باشد. با ثابت نگهداشتن نسبت ارتفاع به قطر استوانه برابر با ۲، هر چه قطر نمونه استوانه‌ای بزرگتر شود مقاومت فشاری نمونه کمتر خواهد شد.

نتایج نشان داده شده در شکل زیر در مقایسه با نمونه استاندارد، مقاومتی برابر ۱۰۶ و ۱۰۸ درصد برای نمونه‌های استوانه‌ای ۵*۱۰ سانتیمتر (۲*۴ اینچ) و نمونه‌های ۱۵*۷/۵ سانتیمتر (۳*۶ اینچ) نسبت می‌دهد.

تاثیر قطر نمونه بر روی مقاومت بتن در نمونه‌های با نسبت ارتفاع به قطر برابر با 2.(به نقل از دستور العمل بتن ، اداره آبادانی آمریکا،1975،صفحه 575-574)
تاثیر قطر نمونه بر روی مقاومت بتن در نمونه‌های با نسبت ارتفاع به قطر برابر با ۲٫(به نقل از دستور العمل بتن ، اداره آبادانی آمریکا،۱۹۷۵،صفحه ۵۷۵-۵۷۴)

 

هندسه نمونه می‌تواند بر روی نتایج آزمایشگاهی مقاومت اثر بگذارد. مقاومت نمونه‌های استوانه‌ای با ضریب لاغری (L/D) بیش از ۲ و یا قطر بیش از ۳۰ سانتیمتر، چندان تحت تأثیر بعد نمونه نخواهد بود.

هنگامی که قطر نمونه از ۴۵ سانتیمتر (۱۸ اینچ) بیشتر شود تقلیل بیشتری در مقاومت مشاهده میگردد. این گونه تغییرات مقاومت، بر اثر تغییرات در‌اند ازه نمونه، به افزایش درجه همگنی آماری در نمونه‌های بزرگ نسبت داده میشود.

تأثیر هندسه نمونه (تغییرات نسبت ارتفاع به قطر) بر روی مقاومت فشاری، در شکل (۱۲-۳) نشان داده شده است. به طور کلی هر چه نسبت ارتفاع به قطر نمونه بیشتر شود مقاومت کاهش می‌یابد. به عنوان مثال در مقایسه با مقاومت نمونه استاندارد (نسبت ارتفاع به قطر برابر با ۲)، نمونه‌های با نسبت ارتفاع به قطر برابر ۱ حدود ۱۵ درصد افزایش نشان دادند. شایان ذکر است که نمونه‌های بتنی مکعبی ۱۵ سانتیمتری (۶ اینچ) که در اروپا بیشتر رایج است، مقاومتی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیش از همان بتن با نمونه‌های استوانه‌ای استاندارد (۳۰×۱۵ سانتیمتر) نشان داده‌اند .

به علت تأثیر رطوبت بر مقاومت نمونه، براساس استاندارد، نمونه‌ها در هنگام آزمایش، مقاومت بایستی مرطوب باشند. در آزمایش، مقاومت فشاری نمونه‌های خشک شده در هوا در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بیشتر از آن نمونه‌های مشابه ولی در حالت اشباع به دست آمده است. مقاومت کمتر در بتن اشباع شده احتمالا می‌تواند بر اثر وجود فشار جدا کننده در خمیر سیمان باشد.

تاثیر تغییرات نسبت ارتفاع  به قطر نمونه بر روی مقاومت بتن.(به نقل از دستور العمل بتن ، اداره آبادانی آمریکا،1975،صفحه 575-574)
تاثیر تغییرات نسبت ارتفاع  به قطر نمونه بر روی مقاومت بتن.(به نقل از دستور العمل بتن ، اداره آبادانی آمریکا،۱۹۷۵،صفحه ۵۷۵-۵۷۴)

شرایط بارگذاری

در آزمایشگاه مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی از طریق آزمایش فشاری تک محوری (۴۶۹ ASTM C) تعیین می‌شود. در این آزمایش، بار بتدریج افزایش می‌یابد تا نمونه ظرف مدت ۲ تا ۳ دقیقه بشکند. در عمل، اغلب اعضای بتنی تحت بار مرده به مدت نامعین، و گاه تحت بارهای تکراری و ضربه‌ای قرار می‌گیرند. بنابراین جالب آن است که ارتباط بین مقاومت بتن تحت شرایط نمونه‌های آزمایشگاهی و تحت شرایط بارگذاری واقعی مشخص گردد.

رفتار بتن تحت حالات مختلف تنش در بخش بعدی توضیح داده میشود. از این توضیحات می‌توان دریافت که شرایط بارگذاری تأثیر مهمی بر مقاومت دارد. به منظور خلاصه نمودن موضوع و یافتن عوامل مؤثر بر مقاومت بتن در یک نگاه، شکل زیر تنظیم شده است.

عوامل موثر بر مقاومت بتن
عوامل موثر بر مقاومت بتن

رفتار بتن تحت حالات تنشی مختلف

در بتن، حتی قبل از بارگذاری، تعداد زیادی ترکهای ریز در ناحیه انتقال (ناحیه بین خمیر و سنگدانه درشت) وجود دارد. این مشخصه ساختاری بتن نقش عمده‌ای در تعیین رفتار مصالح تحت حالات تنشی مختلف ایفا می‌کند.

رفتار بتن تحت فشار تک محوری

رفتار تنش کرنش بتن تحت بار فشاری تک محوری به طور مفصل در مطالب دیگر این تارنما خواهد آمد و در اینجا تنها به خلاصه‌ای از آن اشاره می‌شود. منحنی تنش کرنش (شکل ۱۴-۳ الف) تا حدود ۳۰٪ مقاومت نهایی (f’c) رفتاری خطی و ارتجاعی نشان می‌دهد و این بدین دلیل است که تحت بارگذاری کوتاه مدت، ریز ترکها در ناحیه انتقال ثابت مانده و بر هم نمی خورند.

در تنش‌های بالاتر از این نقطه، منحنی تا تنشهای حدود ۰٫۷۵f’c تا ۰٫۹f’c  انحنای بیشتری پیدا می‌کند و سپس خمیدگی تندی پیدا کرده (در بالا تقریبا افقی می‌شود) و سرانجام نزول پیدا کرده تا آنکه نمونه به گسیختگی برسد.

منحنی معمول تنش‌های فشاری تحت الف- کرنش‌های محوری و جانبی و ب- کرنش حجمی
منحنی معمول تنش‌های فشاری تحت الف- کرنش‌های محوری و جانبی و ب- کرنش حجمی

 

از شکل منحنی تنش – کرنش چنین به نظر می‌رسد که در تنش‌های بین ۳۰ تا ۵۰ درصد f’c ریز ترکها در ناحیه انتقال بر اثر تمرکز تنش در انتهای ترکها گسترش پیدا میکنند، اما با این وجود هیچگونه ترکی در خمیر بوجود نمی آید. تا این نقطه، گسترش ترک می‌تواند پایدار فرض شود، بدین معنی که طولهای ترک به سرعت به مقادیر نهایی خود در صورت ثابت ماندن تنش وارده خواهند رسید. در تنش‌های بین ۵۰ تا ۷۵ درصد f’c سیستم ترکها به حالت ناپایدار میل نموده و ترکهای ناحیه انتقال مجددا شروع به رشد می‌کنند.

هنگامی که انرژی داخلی موجود از انرژی لازم برای ایجاد ترک بیشتر می‌شود، سرعت گسترش ترک افزایش یافته و سیستم حالت ناپایدار پیدا میکند.این حالت در تنش‌های فشاری بالایf’c 75/0،یعنی زمانی که شکست کامل نمونه ممکن است بر اثر پیوستن ترکیهای ناحیه انتقال و ملات حادث شود، اتفاق می‌افتد.

تراز تش حدود ۰/۷۵f’c، که نمایش دهنده شروع مرحله ناپایدار گسترش ترکهاست،به تنش بحرانی معروف است. تنش بحرانی همچنین در نقطه‌ای است که در آن کرنش حجمی، حداکثرمی شود(شکل ۱۴-۳). در این شکل مشاهده می‌شود که در رسم منحنی تغییرات کرنش حجمی  ε_v=ε_۱+ε_۲+ε_۳ و بر حسب تغییرات تنش، تغییرات اولیه حجم تا تنش ۰/۷۵f’c  به صورت خطی است و سپس در این نقطه جهت تغییرات حجم تغییر کرده و منجر به انبساط حجمی در نزدیکی و یا در تنشی برابر با f’c می‌شود.

در تنش‌های بیش از تنش بحرانی، بتن، گسیختگی و شکستی وابسته به زمان را از خود نشان می‌دهد و در حقیقت تحت تنش ثابت وارده پیوستن ترکهای ناحیه انتقال و خمیر منجر به گسیختگی تحت تنشی پایین‌تر از مقاومت کوتاه مدت f’c می‌گردد.

در تنش‌های انجام شده توسط فردی به نام پرایس ، هنگامی که تنش وارده حدود ۹۰ درصد تنش  کوتاه مدت نهایی بوده است، شکست ظرف مدت یک ساعت اتفاق افتاده است. در حالی که تنش وارده حدود ۷۵ درصد تنش کوتاه مدت نهایی انتخاب شده شکست بعد از۳۰ سال اتفاق افتاده است.

هر چه میزان تنش اعمال شده به تنش کوتاه مدت نهایی نزدیک می‌شود ، زمان شکست کاهش میابد.فردی به نام راوش در آزمایش‌های بتن‌های ۵۶ روزه خود با مقاومت فشاری ۳۴MPa این موضوع را تایید نموده است. حد شکست در آزمایش دراز مدت در حدود ۸۰ درصد تنش کوتاه مدت در حالت نهایی گزارش شده است .(شکل زیر).

ارتباط بین مقاومتهای بارگذاریهای کوتاه مدت و دراز مدت (به نقل از اچ،روش،مجله ACI،مجموعه مقالات)
ارتباط بین مقاومتهای بارگذاریهای کوتاه مدت و دراز مدت (به نقل از اچ،روش،مجله ACI،مجموعه مقالات)

 

مقاومت نهایی بتن نیز تحت تأثیر نرخ بارگذاری تغییر می‌کند. به علت ایجاد ترکهای قابل گسترش در بتن تحت بار نگهداشته شده. گسیختگی در تنش کمتری، نسبت به حالت بار آنی با کوتاه مدت معمول در آزمایشگاه، اتفاق می‌افتند.

درمورد آهنگ و سرعت بارگذاری، با افزایش سرعت بارگذاری مقاومت بالاتری گزارش شده است. جونز و ریچارت ( Jones & Richart ) تأثیر نرخ بارگذاری در محدوده آزمایشهای معمول را چندان قابل ملاحظه نمیدانند. به عنوان مثال و درمقایسه بانتایج حاصل از بارگذاری درآزمایش مقاومت فشاری استاندارد(۴۶۹ ASTM C)که نرخ بارگذاری را cm2/ثانیه ۰/۳۵(+/-)۲/۴۵ تعیین کرده است، نرخ بارگذاری معادل ثانیه/۰/۰۷kg/cm 2 ، مقاومت نمونه‌های استوانه‌ای ۳۰*۱۵ سانتیمتر را با ۱۲ درصد کاهش نشان داده است. از طرف دیگر نرخ بارگذاری ثانیه/۷۰kg/cm 2 مقاومت را با افزایشی معادل همان ۱۲ درصد نشان داده است.

بایستی خاطر نشان ساخت که مقاومت ضربه‌ای بتن با افزایش نرخ تنش ضربه‌ای اعمال شده بالا می‌رود. به طور کلی مقاومت ضربه‌ای بتن مستقیما متناسب با مقاومت فشاری آن می‌باشد، زیرا هر دو  مقاومت معکوس تحت تأثیر ریز ترکها و حفرات خالی بتن هستند. این فرضیه ممکن است صد در صد صحیح نباشد و گرین نشان داده است که تحت مقاومت فشاری یکسان، مقاومت در برابر ضربه به طور قابل ملاحظه‌ای با زبری سطح و زاویه‌ای بودن درشت دانه افزایش یافته و با افزایش‌اند ازه سنگدانه کاهش می‌یابد.

چنین به نظر می‌رسد که مقاومت ضربه‌ای بتن بیش از مقاومت فشاری آن تحت تأثیر خواص ناحیه انتقال قرار داشته و بنابراین ارتباط بیشتر و نزدیکتری با مقاومت کششی بتن دارد. در مدل مشخصه CEB – FIP ، سال ۱۹۹۰، افزایش مقاومت ضربه‌ای بتن با نرخ بارگذاری کمتر از  میتواند از رابطه پیشنهادی زیر محاسبه گردد.

تحقیقات نشان میدهد که بارهای دوره‌ای و تکراری نیز در ترازهای تنش بیش از ۵۰ درصد  f’c تأثیر معکوسی بر مقاومت دارند. به عنوان مثال در بارگذاری حدود ۵۰۰۰ تکرار یا دوره، بتن در ٪۷۰ مقاومت نهایی گسیخته شده است و علت این پدیده به ترکهای ریز ناحیه انتقال و خمیر نسبت داده میشود.

رفتار نمونه بتن غیر مسلح تحت بارهای فشاری دوره‌ای در شکل زیر نشان داده شده است. در تنش‌های بین ۵۰ تا ۷۵  درصد f’c ، کاهش تدریجی مدول ارتجاعی و مقاومت فشاری نمونه دیده می‌شود. با افزایش تعداد دفعات بارگذاری، منحنی باربرداری رفتاری غیرخطی از خود نشان داده و در باربرداری، یک حلقه پسماند مشخصه تشکیل می‌شود.

رفتار بتن در بارگذاری‌های تک محوری تکراری )اقتباس از پ.کارسون و ج.اُ ، جیرسا، ASCE، مجله بخش سازه جلد 95، شماره 12  ST ، مقاله 6935، 1969(
رفتار بتن در بارگذاری‌های تک محوری تکراری
(اقتباس از پ.کارسون و ج.اُ ، جیرسا، ASCE، مجله بخش سازه جلد ۹۵، شماره ۱۲  ST ، مقاله ۶۹۳۵، ۱۹۶۹)

 

در تنشهای در حدود ۷۵ درصد f’c، منحنی باربرداری – بارگذاری مجدد، رفتاری بشدت غیر خطی نشان می‌دهد (خواص ارتجاعی مصالح از بین می‌رود ) و در ابتدا سطح زیر منحنی پسماند با هر دوره بارگذاری کاهش می‌یابد، لیکن در نهایت و قبل از شکست ناشی از خستگی افزایش می‌یابد. در شکل زیر مشاهده میشود که منحنی تنش – کرنش در بارگذاری معمولی در حقیقت پوش مقادیر حداکثر تنش بتن در بارگذاری دوره‌ای و تکراری است.

رفتار بتن تحت کشش تک محوری

شکل منحنی تنش تغییر شکل، مدول ارتجاعی و ضریب پواسون بتن تحت کشش تک محوری شبیه حالت بارگذاری تحت فشار تک محوریست. اما بهر حال تفاوتهایی در رفتار بتن در این دو حالت وجود دارد. از آنجا که وضعیت تنشها در حالت کششی با تناوبی کمتر از حالت فشاری ترکها را مهار می‌کند، لذا بازه توسعه پایدار ترکها در این حالت کوتاهتر می‌گردد. برای توضیح حالت شکنندگی بیشتر بتن در آزمایشهای کششی، فردی به نام چن چنین بیان می‌دارد:

راستای توسعه ترکها در کشش تک محوری، عمود بر راستای تنش می‌باشد. پیدایش و رشد هر ترک جدید، مساحت باربری موجود را کاهش می‌دهد و این کاهش سبب افزایش تنشها در انتهای ترکها می‌شود. مهار ترکها بر اثر تکرار کمتر، این معنی را آشکار می‌سازد که گسیختگی در کشش بر اثر تعدادی ترکهای اتصالی رخ می‌دهد در حالی که در گسیختگی حالت فشاری تعداد زیاد ترکها عامل این شکست است. به علت توسعه سریع ترکها در بخش نزولی منحنی تنش – کرنش بتن، بسیار مشکل است که این قسمت از منحنی، از طریق آزمایش بررسی گردد.

 نسبت بین مقاومتهای کششی و فشاری تک محوری در محدوده ۰/۰۷ تا ۰/۱۱است. این عدد به دلیل گسترش سریع ترکها در آزمایش کشش چندان دور از انتظار نیست. بنابراین اغلب اعضای بتنی می‌باید طوری طراحی شوند که بتن بتواند در مقابل نیروی فشاری و نه کششی مقاومت نماید بهر حال تنشهای کششی نباید صرفنظر شوند و اغلب ترکهای بتن در نتیجه تنشهای کششی بوجود آمده بر اثر جمع شدگی مقید حاصل آمده است.

جمع شدگی معمولا بر اثر کاهش دمای بتن یا خشک شدن آن بوجود می‌آید. به علاوه در اغلب بتنهای تحت بارهای خمشی، نظیر روسازیهای بتنی، ترکیبی از تنشهای کششی و فشاری و برشی تعیین کننده مقاومت بتن میباشد.

در قسمت‌های قبل و در بحث در مورد عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن چنین استنباط گردید که مقاومت فشاری بتن نشانه مناسبی برای همه انواع مقاومتهای بتن است و لذا می‌باید رابطه مستقیمی بین مقاومت فشاری و مقاومت‌های کششی و خمشی یک بتن مشخص وجود داشته باشد. در تقریب اولیه این فرض کاملا صحیح است لیکن گاه در حالات خاصی ممکن است این روابط صادق نباشد.

اغلب روابط بین انواع مقاومتها تحت تأثیر عوامل مختلفی چون روشهای مختلف‌اند ازه گیری مقاومت کششی (روش مستقیم، دو نیمه شدن یا کشش ناشی از خمش)، کیفیت بتن (مقاومتهای پایین، متوسط و بالا). با مشخصات سنگدانه‌ها (بافت سطحی و کانیها) و مواد افزودنی بتن (حباب‌های هوازا و افزودنیهای معدنی) قرار دارد.

روشهای آزمایش مقاومت کششی

روش مستقیم آزمایش مقاومت کششی بندرت انجام میشود و این امر به دلیل اعمال تنش‌های ثانویه غیر قابل اجتناب از طرف فکهای نگاهدارنده نمونه میباشد. متداولترین روشهای‌اند ازه گیری مقاومت کششی بتن روش در نیمه شدن (۴۹۶ ASTM C)  و کشش ناشی از خمش سه نقطه‌ای (ASTM C 78) می‌باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

در آزمایش دو نیمه شدن، استوانه استاندارد ۱۵*۳۰ سانتی متر در امتداد قطرش به صورت خوابیده تحت فشار قرار میگیرد و با سرعت ثابتی در محدوده تنش کششی بتن و بین ۷ تا ۱۴ کیلوگرم بر سانتی متر مربع (۰٫۷ – ۱٫۴ Mpa) تا هنگام شکست نمونه به آن اعمال می‌شود. تنش فشاری سبب ایجاد کشش یکنواختی  در راستای عمود بر امتداد قطر قائم می‌شود. مقاومت کششی دو نیمه شدن از رابطه :

 T=2P/πLd

بدست می‌آید که در آن T  تنش کششی ، P بار شکست ، L  طول نمونه و d  قطر نمونه می‌باشد.

در مقایسه با نتایج مقاومت کششی حاصل از روش مستقیم، مقاومت کششی  حاصل از روش دو نیمه شدن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر است.

آزمایش دو نیمه شدن، بالا: نمایش شماتیک آزمایش، پایین: پخش تنش در امتداد قطر نمونه استوانه‌ای فشرده شده بین دو صفحه پرس، ب-آزمایش خمشی سه نقطه ای، بالا نمایش شماتیک آزمایش، پایین: پخش تنش در امتداد مقطع تیر بتنی تحت خمش
آزمایش دو نیمه شدن، بالا: نمایش شماتیک آزمایش، پایین: پخش تنش در امتداد قطر نمونه استوانه‌ای فشرده شده بین دو صفحه پرس، ب-آزمایش خمشی سه نقطه ای، بالا نمایش شماتیک آزمایش، پایین: پخش تنش در امتداد مقطع تیر بتنی تحت خمش

 

در روش آزمایش خمشی سه نقطه ای، نمونه منشور بتنی ۵۰۰×۱۵۰×۱۵۰ میلیمتری با سرعت (۰٫۸-۱٫۲ Mpa) در دقیقه بارگذاری می‌شود. مقاومت خمشی به صورت مدول گسیختگی که تنش حداکثر در شکست بوده و از فرمول:

R=PL/(bd^2 )

محاسبه می‌شود، به دست می‌آید. در فرمول فوق R مدول گسیختگی، P حداکثر بار در هنگام گسیختگی،L طول دهانه، b عرض نمونه و d ارتفاع مقطع نمونه می‌باشد. فرمول فوق در حالتی صادق است که شکست در  وسط دهانه نمونه اتفاق بیفتد. اگر شکست در خارج محدوده که نباید بیش از ۵ درصد طول دهانه باشد، اتفاق بیفتد فرمول اصلاح شده زیر:

R=(3Pa)/(bd^2 )

بکار می‌رود که در آن a فاصله متوسط بین خط شکست و نزدیکترین تکیه گاه‌اند ازه گیری شده در سطح کششی تیر بتنی می‌باشد. اگر شکست در خارج محدوده، با فاصله بیش از ۵ درصد طول دهانه اتفاق بیفتد آزمایش مردود خواهد بود.

نتایج آزمایش مدول گسیختگی مقاومت کششی بتن را بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد دست بالا نشان میدهد که این موضوع به دلیل آن است که در فرمول خمش، رابطه تنش – کرنش بتن در مقطع عرضی تیر خطی فرض شده است. به علاوه در آزمایش مستقیم کشش، کل حجم بتن تحت تنش قرار می‌گیرد در حالی که در آزمایش خمش تنها ناحیه کوچکی در پایین تیر تحت تنش زیاد قرار می‌گیرد.

نتایج جدول (۲-۳) نشان میدهد که برای بتن‌های با مقاومت پایین، مدول گسیختگی تا ۲ برابر مقاومت کششی مستقیم است. در بتن‌های با مقاومت‌های متوسط و بالا مدول گسیختگی به ترتیب ۷۰ درصد و ۵۰-۶۰ درصد بیشتر از مقاومت کششی مستقیم است. به هر حال، برای تعیین و کنترل کیفیت بتن روسازیهای راهها و فرودگاهها که در آنها بتن تحت خمش قرار می‌گیرد، اغلب، آزمایش خمشی بر آزمایش کشش مستقیم، ترجیح داده میشود. مطابق مدل پیشنهادی ۱۹۹۰CEB – FIP ، رابطه بین مقاومت کششی مستقیم (fctm) و خمشی (fct,ft) به صورت زیر است:

که در آن h ارتفاع مقطع تیر بتنی، hO=100 mm و مقاومتها برحسب واحد MPa میباشند.

ارتباط بین مقاومت‌های فشاری، خمشی و کششی بتن منبع: و. اچ. پرایس، مجله ACI، مجموعه مقالات، جلد ۴۷ صفحه ۴۲۹، ۱۹۵۱.
ارتباط بین مقاومت‌های فشاری، خمشی و کششی بتن
منبع: و. اچ. پرایس، مجله ACI، مجموعه مقالات، جلد ۴۷ صفحه ۴۲۹، ۱۹۵۱.

 

روابط بین مقاومت‌های فشاری و کششی بتن

 قبلا توضیح داده شد که بین مقاومتهای کششی و فشاری بتن رابطه نزدیکی وجود دارد، ولی با این وجود، رابطه بین آنها به صورت تناسبی مستقیم نیست و  با افزایش مقاومت فشاری بتن، مقاومت کششی آن نیز افزایش می‌یابد لیکن سرعت این افزایش به تدریج کاهش خواهد یافت (شکل زیر). بعبارت دیگر نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری، به میزان مقاومت فشاری وابسته است و هر چه مقاومت فشاری بیشتر می‌شود این نسبت کاهش می‌یابد.

روابط بین مقاومتهای فشاری و کششی بتن، برای f’c‌های بین ۷-۶۳ Mpa، در جدول بالا نشان داده شده است. اعداد جدول نشان میدهد که نسبت مقاومت کششی به مقاومت فشاری بتن در مقاومتهای پایین بین ۱۰-۱۱ درصد، در مقاومتهای متوسط بین ۸-۹ درصد و در مقاومتهای بالا در حدود ۷ درصد می‌باشد.

تأثیر نسبت آب به سیمان بر روی مقاومت‌های کششی و فشاری بتن
تأثیر نسبت آب به سیمان بر روی مقاومت‌های کششی و فشاری بتن

 

در مدل پیشنهادی ۱۹۹۰CEB – FIP ، مقادیر مرزی پایین و بالای مقاومت کششی مشخصه  (fctk,min , fctk,max)، با استفاده از روابط زیر، از روی مقاومت مشخصه  fck )همگی بر حسب (MPa قابل محاسبه می‌باشد:

روابط بین مقاومت فشاری و نسبت مقاومت کششی به فشاری، با استفاده از نحوه تأثیر عوامل مختلف بر روی خواص خمیر و ناحیه انتقال می‌تواند تعیین گردد. مشاهده گردیده است که نه فقط مدت عمل آوری بلکه مشخصات مخلوط بتنی نظیر نسبت آب به سیمان، نوع سنگدانه و مواد افزودنی نیز، نسبت مقاومت کششی به فشاری را تغییر می‌دهند.

به عنوان مثال، بعد از عمل آوری یک ماهه، مقاومت کششی با آهنگ بسیار کندتری نسبت به مقاومت فشاری افزایش می‌یابد و این بدان معنی است که نسبت مقاومت کششی به فشاری با افزایش سن عمل آوری کاهش می‌یابد. در یک سن عمل آوری معین، نسبت مقاومت کششی به فشاری با کاهش نسبت آب به سیمان بتن نیز کاهش می‌یابد.

در بتن‌هایی که با سنگدانه‌های آهکی یا مواد افزودنی معدنی ساخته شده‌اند ، نسبت مقاومت کششی به فشاری بالاتری را بعد از عمل آوری کافی و حتی در مقاومتهای فشاری بالا می‌توان به دست آورد. در جدول (۳-۲) می‌توان مشاهده کرد که در بتن معمولی و در مقاومت فشاری بالا (۵۶-۶۳ Mpa)  ، نسبت مقاومت کششی به فشاری در حدود ۷ درصد است (نسبت مقاومت کششی حاصل از آزمایش دو نیمه شدن به مقاومت فشاری، کمی بیشتر است).

نتایج مقاومت کششی آزمایش دو نیمه شدن، در مخلوطهای بتنی با مقاومت بالای مذکور قبلا آورده شده است. از این نتایج آشکار میگردد که در مقایسه با نسبت مقاومت کششی آزمایش دو نیمه شدن به مقاومت فشاری متعارف در حدود ۷ تا ۸ درصد (fst/fc)، که برای بتن‌های با مقاومت بالای بدون خاکستر بادی به دست آمده است، این نسبت برای بتن‌های دارای سیمان پوزولانی حاوی خاکستر بادی کاملا بیشتر می‌باشد. همچنین از این نتایج تأثیر مثبت کاهش حداکثر قطر سنگدانه یا تغییر نوع سنگدانه بر روی نسبت fst/fc  به خوبی قابل استنتاج می‌باشد.

تاثیر نوع و‌اند ازه سنگدانه بر روی نسبت مقاومت‌های کششی به فشاری بتن ، در بتن‌های با مقاومت بالا(با عمل آوری مرطوب 60روزه)
تاثیر نوع و‌اند ازه سنگدانه بر روی نسبت مقاومت‌های کششی به فشاری ، در بتن‌های با مقاومت بالا(با عمل آوری مرطوب ۶۰روزه)

 

اگر چه عواملی که سبب کاهش تخلخل در خمیر و در ناحیه انتقال می‌شوند موجب بهبود مقاومتهای کششی و فشاری می‌گردند، ولی چنین به نظر می‌رسد که بر اثر این عوامل، مقاومت کششی بتن افزایش کمی خواهد یافت مگر اینکه مقاومت ذاتی محصولات هیدراتاسیون و ناحیه انتقال نیز همزمان افزایش یابند. در حقیقت، مقاومت کششی بتنی که تخلخل ناحیه انتقال آن پایین است هنوز تا زمانی که مقدار زیادی بلورهای هیدروکسید کلسیم در آن وجود دارد پایین خواهد بود(شکل ۲-۱۴ را ببینید).

ندازه و میزان بلورهای هیدروکسید کلسیم در ناحیه انتقال، در نتیجه واکنش‌های شیمیایی ناشی از وجود پوزولاتها (شکل ۶-۱۴) و یا سنگدانه‌های فعال، می‌تواند کاهش یابد. به عنوان مثال، همانطور که در جدول (۳-۳) نشان داده شده است، واکنشهای بین هیدروکسید کلسیم و سنگدانه‌های آهکی، که منجر به کریستالی شدن مجدد کربنات کلسیم در ناحیه انتقال می‌شود، احتمالا علت افزایش نسبی مقاومت کششی بتن‌های دارای این سنگدانه‌ها بوده است.

مقاومت کششی بتن حجیم

مهندسانی که از بتن مسلح استفاده می‌کنند، اغلب از مقاومت کششی کم بتن صرفنظر کرده و فقط فولاد را برای تحمل این قبیل بارها بکار می‌برند. در سازه‌های بتنی حجیم، نظیر سدها، کاربرد آرماتور غیر عملی است. بنابراین تخمین قابل اعتمادی از مقاومت کششی بتن در این موارد، بخصوص برای قضاوت در مورد ایمنی سد تحت بارهای ناشی از زلزله، لازم می‌باشد.

رافائل (Raphael) پیشنهاد میکند که مقادیر به دست آمده از آزمایش دو نیمه شدن مدول گسیختگی، با اعمال ضریبی که افزایش مقاومت در آزمایشهای مقاومت کششی دینامیکی را در نظر می‌گیرد (ضریب تقریبی برابر با ۵/۱)، افزایش یابد. به عنوان یک راه حل دیگر و با توجه به شرایط بارگذاری می‌توان از منحنی‌های مقاومت کششی و فشاری (شکل زیر) نیزاستفاده نمود. پایین‌ترین منحنی، نشان دهنده مقاومت کششی واقعی در بارگذاری درازمدت استاتیکی می‌باشد.منحنی دوم،  نیز برای بارگذاری استاتیکی ولی با منظور کردن رفتار غیرخطی بتن است و در تحلیل اجزای محدود کاربرد دارد.

سومین منحنی،  ، مقاومت کششی واقعی بتن در بارگذاری تحت نیروهای زلزله است، و بالاخره بالاترین منحنی ، مقاومت کششی ظاهری تحت بارهای زلزله است، که می‌باید همراه با تحلیل خطی اجزای محدود به کار برده شود.

نمودار طراحی برای مقاومت کششی (به نقل از مرجع شماره ۱۱)
نمودار طراحی برای مقاومت کششی (به نقل از مرجع شماره ۱۱)

رفتار بتن تحت تنش برشی

اگرچه در سازه‌های بتنی، به برش خالص برخورد نمیکنیم لیکن یک عضو بتنی ممکن است تحت تنشهای توام فشاری، کششی و برشی قرار گیرد. بنابراین تحلیل شکست تنشهای چندمحوری اغلب به عنوان یک پدیده و نه از نقطه نظر مصالح انجام می‌شود. اگرچه تئوری کولون -مور Coulomb- Mohr) )دقیقا برای بتن کاربرد ندارد اما منحنی گسیختگی مور (شکل ۳-۲۰) روشی را برای نمایش گسیختگی تحت حالات تنشی ترکیبی مشخص می‌کند که از روی آن می‌توان مقاومت برشی را تخمین زد.

نمودار گسیختگی مور برای مقاومت بتن (به نقل از سن، میندس و ج. ف. یانگ، بتن ۱۹۸۱صفحه ۴۰۱، چاپ مجدد با مجوز پرنتیس هال انگوود کلیفس. ن. ج)
نمودار گسیختگی مور برای بتن (به نقل از سن، میندس و ج. ف. یانگ، بتن ۱۹۸۱صفحه ۴۰۱، چاپ مجدد با مجوز پرنتیس هال انگوود کلیفس. ن. ج)

 

براساس نظریه میندس و یانگ «اگرچه تئوری مور – کلمب ممکن است برای بتن دقیقا کاربرد نداشته باشد و لیکن ساده‌ترین روش برای نمایش شکست تحت تنشهای چند محوریست. در این شکل To مقاومت بتن در برش خالص است که حدود ۲۰٪ مقاومت فشاری برآورد شده است. طول c- f مقاومت فشاری تک محوری را نشان می‌دهد (این طول می‌تواند از آزمایش استوانه‌ای به دست آید).می توان مشاهده نمود که با تنش فشاری جانبی برابر با (c-d)، مقاومت فشاری (c -g) را افزایش می‌دهد. بعبارت دیگر تنش کششی جانبی (c – b) سبب کاهش مقاومت فشاری ظاهری تا حد (e-c) میگردد».

در شکل (بالا) مقاومت بتن در برش خالص توسط نقطه محل برخورد پوش گسیختگی و محور قائم نشان داده شده اس (To) .با این روش، مقاومت برشی تقریبا برابر با ۲۰ درصد مقاومت فشاری تک محوری به دست آمده است.

رفتار بتن تحت تنشهای دو و چند محوری

تنشهای فشاری دو محوری  با قرار دادن نمونه استوانه‌ای تحت بار و فشار هیدرواستاتیکی در جهت شعاعی می‌تواند ایجاد شود. برای ایجاد تنش دو محوری واقعی می‌بایستی اصطکاک بین استوانه بتنی و صفحات فولادی دستگاه حذف شود. همچنین با قرار دادن نمونه در یک غشای مناسب از نفوذ مایع تحت فشار در ریز ترکها و حفرات سطح بتن باید جلوگیری شود.

کوپفر (Kupfer) وهمکاران مقاومت دومحوری بتن را برروی سه نمونه با مقاومتهای ۱۹، ۳۱ و ۵۹ مگاپاسکال (مقاومت فشاری تک محوری محصورنشده) تحقیق نمودند. در این آزمایشها،گیرداری طولی در حین بارگذاری حذف شد. بدین منظور، به جای صفحات بارگذاری متعارف دستگاههای آزمایش، از صفحات بارگذاری فرچه‌ای استفاده شد. این صفحات از یک سری میله‌های فولادی نزدیک به هم ساخته شده بودند که به‌اند ازه کافی انعطاف پذیر بودند و تغییر شکلهای بتن را بدون ایجاد قید و محدودیت زیاد به خود می‌گرفتند.

در شکل (زیر) منحنی‌های معمول تنش – کرنش بتن تحت سه حالت (الف) فشار دو محوری، (ب) ترکیب کشش – فشار و (ج) کشش دو محوری نشان داده شده است. منحنی مربوط به‌اند ر کنش تنش دو محوری در شکل (زیر) نمایش داده شده است. نتایج مقاومت بتن تحت فشار دو محوری شکل (زیر الف) ممکن است تا حدود ۲۷ درصد بیش از مقاومت تک محوری باشد. برای تنش‌های فشاری یکسان در دو جهت اصلی، مقاومت تقریبا ۱۶ درصد افزایش می‌یابد.

شکل (زیر ب) نشان می‌دهد که تحت کشش و فشار دو محوری، با افزایش مقاومت کششی اعمال شده، مقاومت فشاری بتن به صورت تقریبا خطی کاهش می‌یابد. از روی منحنی پوش مقاومت دو محوری بتن (شکل زیر الف) می‌توان نتیجه گرفت که مقاومت بتن تحت کشش دو محوری تقریبا برابر با مقاومت کششی تک محوری آن است.

چن (Chen) خاطر نشان می‌سازد که شکل پذیری بتن تحت تنش‌های دو محوری، بسته به اینکه وضعیت تنشهای فشاری یا کششی چگونه باشد، مقادیر مختلفی دارد. به عنوان مثال در فشار دو محوری (شکل زیر الف)، متوسط حداکثر کرنش فشاری ۱۰×۳۰۰۰ است و متوسط حداکثر کرنش کششی بین  ۲۰۰۰*۱۰ تا ۴۰۰۰*۱۰  تغییر می‌کند. شکل پذیری کششی در فشار دو محوری بیش از فشار تک محوری است.

در کشش – فشار دو محوری، (شکل زیر ب)، میزان کرنش‌های فشاری و کششی اصلی در هنگام گسیختگی، با افزایش تنش کششی کاهش می‌یابد. در کشش دو محوری، (شکل زیر  ج)، متوسط میزان حداکثر کرنش کششی اصلی، فقط برابر با ۱۰ ×۸۰ می‌باشد.

"مقاومت

 

نتایج به دست آمده در شکل (زیر الف) نشان می‌دهد که تراز مقاومت فشاری تک محوری، اصولا شکل منحنی های‌اند رکنش تنش دو محوری یا بزرگی مقادیر آن را تغییر نمی دهد (مقاومت فشاری تک محوری بتن‌های آزمایش شده، در محدوده ۱۹ تا ۵۸ مگاپاسکال بوده است).

به هر حال در کشش – فشار و در کشش دو محوری (شکل زیر ب) مشاهده می‌گردد که با افزایش مقاومت فشاری تک محوری، مقاومت نسبی در هر ترکیب تنشی دو محوری خاص کاهش می‌یابد. نویل این موضوع را با مشاهدات کلی در این مورد مطابق می‌داند. این مشاهدات حاکی از آنند که با افزایش مقاومت فشاری، نسبت مقاومتهای کششی تک محوری به فشاری تک محوری کاهش می‌یابند.

منحنی‌اند رکنش تنش محوری (الف)پوش مقاومت بتن،(ب)مقاومت تحت تنش ترکیبی فشار و کشش و تحت کشش دو محوری (به نقل از ه.کوپفر،ه.ک.هیلسدورف،و ه . روش،مجله ACI، مجموعه مقالات، جلد66،شماره8، 1969،صفحه 63-622).
منحنی‌اند رکنش تنش محوری (الف)پوش مقاومت،(ب)مقاومت تحت تنش ترکیبی فشار و کشش و تحت کشش دو محوری (به نقل از ه.کوپفر،ه.ک.هیلسدورف،و ه . روش،مجله ACI، مجموعه مقالات، جلد۶۶،شماره۸، ۱۹۶۹،صفحه ۶۳-۶۲۲).

 

رفتار بتن تحت تنش‌های چند محوری بسیار پیچیده است و همانطور که در شکل‌های قبل توضیح داده شد عموما از نقطه نظر یک پدیده بدان نگریسته و تشریح می‌گردد. برخلاف آزمایشهای رایج برای تعیین رفتار بتن تحت فشار تک محوری، کشش دو نیمه شدن، خمش، و بارگذاری دو محوری، آزمایش‌های استانداردی برای تنش‌های چند محوری موجود نیست.

همچنین در خصوص معیار شکست در این حالت توافق کلی سای بین پژوهشگران وجود ندارد.

فهرست منابع و توضیحات

 1. T. C. Powers, J. Am. Ceram. Soc., Vol. 41, No. 1, pp. 6-1, 1958. 2- W. A. Cordon and H. A. Gillispie, J. ACI, Proc. Vol. 60, No. 8, pp.1029-50, 1963.
 2. W. F. Chen, Plasticity in Reinforced Concrete, McGraw-Hill Book Co.,pp. 20-21, 1982.
 3. W. H. Price, J. ACI, Proc., Vol. 47, pp. 417-32, 1951.
 4. H. Rusch, J. ACI, Proc., Vol. 57, pp. 1-28, 1960.
 5. P. G. Jones and F. E. Richart, ASTM Proc., Vol. 36, pp.380-91,
 6. H. Green, Proceedings, Inst. of Civil Engineers (London), Vol. 28, No. 3,pp383-96, 1964.
 7. S. Ople and C. L. Hulsbos, J. ACI, Proc., Vol. 63, pp.59-81, 1966.
 8. W. F. Chen, Plasticity in Reinforced Concrete, McGraw-Hill Book Co., p.23, 1982. Ibid., p. 25.
 9. J. Raphael, J. ACI, Proc., Vol. 81, No. 2, pp. 158-64, 1984.
 10. H. Kupfer, H. K. Hilsdorf, and H. Rusch, J. ACI, Proc., Vol. 66, pp.656-66, 1969.
 11. W. F. Chen, Plasticity in Reinforced Concrete, McGraw-Hill Book Co.,p. 27, 1982.
 12. A. Neville, Hardened Concrete: Physical and Mechanical Aspects, ACIMonograph No. 6, pp. 48-53,

 

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی یونیکس UNIX

افزایش حالت خمیری زمان و کارایی ملات سنگ مصنوعی

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن دراگون DRAGON

افزایش روانی و مقاومت بتن در هوای گرم

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن پایتون PYTHON

افزایش روانی بتن در محل بتن ریزی، ویژه لوله پمپاژ طولانی

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن کوانتوم QUANTUM

کاهنده آب بسیار پرقدرت، ویژه آب به سیمان خیلی پایین

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن زنون XENON

ویژه تولید بتن در بچینگ در زمستان با حفظ اسلامپ مناسب

ضد یخ بتن

ضد یخ ملات مایع آلپاین ALPINE

زودگیر کننده‌ی ملات، دارای کلر

حباب هوا ساز بتن

حباب هوا ساز بتن هیرو HERO

افزایش کارایی و دوام در برابر سیکل ذوب و یخبندان

رزین سنگ مصنوعی

رزین سنگ مصنوعی رزیکس RESIX

افزایش آب بندی و مقاومت فشاری و خمشی موزاییک پلیمری

ضد یخ بتن

ضد یخ بتن مایع اسکیمو ESKIMO

زودگیر بتن بدون کلر

دیرگیر بتن

دیرگیر بتن لیکو LICO

افزایش زمان گیرش بتن در هوای گرم

افزودنی بتن

دیرگیر پمپ بتن پامپر PUMPER

ویژه جابجایی پمپ در هوای گرم

ابر روان کننده بتن

ابر روان کننده بتن رادون RADON

حفظ اسلامپ طولانی، ویژه بچینگ و بتن ریزی در هوای گرم

14 دیدگاه برای “مقاومت بتن: از سیر تا پیاز مقاومت بتن یا مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

 1. اشتراک‌ها: فرمول روان کننده بتن، فرمول فوق روان کننده بتن، فرمول ابر روان کننده بتن | بتن پدیا

 2. اشتراک‌ها: تکنولوژی بتن پیشرفته: انواع بتن های ویژه و کاربرد های آن | صنایع شیمی ساختمان رامکا

 3. اشتراک‌ها: بتن پر مقاومت: طرح اختلاط، تولید و خواص انواع بتن با مقاومت بالا | صنایع شیمی ساختمان رامکا

 4. اشتراک‌ها: بتن الیافی(FRC): طرح اختلاط، کاربرد ها و مشخصات انواع بتن الیافدار

 5. اشتراک‌ها: بتن حجیم چیست؟ طرح اختلاط، روش تولید، مزایا، خواص و کاربردها | صنایع شیمی ساختمان رامکا

 6. اشتراک‌ها: جمع شدگی بتن: انواع جمع شدگی بتن چیست و روش های جلوگیری از آن کدامند؟

 7. اشتراک‌ها: کفسازی بتنی: هر آنچه درباره انواع کفسازی بتنی و مزایای آن باید بدانید!

 8. اشتراک‌ها: 2 روش گرم کردن بتن و افزایش دمای بتن در هوای سرد و فصل زمستان

 9. فرزاد گفته:

  عالی بود تشکر فقط به مشکلی که من بهش برخوردم اشاره ای نشد،اگر بتن در یک فضای آب بندی شده که آب راه فرار نداشته باشد و بتن فقط از راه تبخیر آب خشک شود چه اتفاقی رقم میخورد

  • علی شمشیری گفته:

   سلام و ادب
   اگر منظورتان را درست متوجه شده باشم، باید عرض کنم که بخشی از آب داخل بتن هیدراته می‌شود و بخشی از آب نیز در بتن می‌ماند و بتن در درجه اشباع خاصی قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonخرید و مشاوره افزودنی های بتن
پیام در واتساپ
به کمک نیاز دارید؟
سلام
چطور میتونم کمکتون کنم؟